Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Czy dieta za wybory podlega egzekucji?

Najbliższe wybory parlamentarne (a pewnie i kilka następnych też) będą zorganizowane już „po nowemu”, na podstawie Kodeksu wyborczego ze stycznia 2011. Zgodnie z ta ustawą

organami wyborczymi powoływanymi w związku z zarządzonymi wyborami są odpowiednio okręgowe, rejonowe i terytorialne komisje wyborcze oraz obwodowe komisje wyborcze. Terytorialnymi komisjami wyborczymi są wojewódzkie, powiatowe i gminne komisje wyborcze.

 W komisjach takich zasiadają członkowie. Dla niektórych z nich to z pewnością zaszczyt. Ale dla niektórych to również pieniądze. Okazuje się bowiem, że zgodnie z art. 154 § 1 Kodeksu wyborczego

 § 1. Członkom komisji wyborczych przysługują:

1)  diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów;

2)  zryczałtowane diety za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji w przypadku członków okręgowych, rejonowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w przypadku członków obwodowych komisji wyborczych.

Diety przysługują również członkom inspekcji powoływanych na podstawie tej ustawy.

Dieta ta ma być ekwiwalentem wynagrodzenia, bowiem członkom komisji wyborczych przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem uprawnień, ale niepłatne.

O jakie tu pieniądze chodzi? Reguluje to uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 marca 2011 r. Zapisy są dość zawiłe, ale można doczytać się, że diety dla członków okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem czynności są następujące (piszę tylko o najbliższych wyborach parlamentarnych):

  1)  dla członków okręgowych komisji wyborczych:

  a)  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 500 zł,

 2)  dla członków rejonowych komisji wyborczych – 250 zł;

 3)  dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 200 zł;

 4)  dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 180 zł;

 5)  dla członków obwodowych komisji wyborczych – 160 zł.

Są to zatem konkretne pieniądze. Ale czy podlegają egzekucji?

Zgodnie z art. 831 § 1 pkt 1 kpc

Nie podlegają egzekucji:

1)  sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych;

 Wydaje się zatem, że  jedynie sumy na pokrycie kosztów podróży służbowych dla członków Komisji nie będą podlegać egzekucji.  Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zająć „dietę” przysługującą za udział w pracach komisji.  Nie jest to bowiem świadczenie za podróż służbową, tylko ekwiwalent wynagrodzenia.  

 A gdzie dokonać zajęcia? Uchwała PKW wskazuje, kto wypłaca należności:

 1)  członkom Państwowej Komisji Wyborczej oraz osobom powołanym w skład inspekcji Państwowej Komisji Wyborczej – dyrektor Zespołu Prezydialnego Krajowego Biura Wyborczego;

 2)  członkom okręgowych komisji wyborczych oraz osobom powołanym w skład inspekcji okręgowych komisji wyborczych – dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

 3)  członkom rejonowych komisji wyborczych oraz osobom powołanym w skład inspekcji rejonowych komisji wyborczych – dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego;

 4)  członkom obwodowych komisji wyborczych – właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo konsul, z zastrzeżeniem pkt 5;

5)  członkom obwodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich – dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego właściwej dla siedziby armatora statku, za pośrednictwem armatora.

 Zajęcia należy więc dokonać w tych organach, z praktycznego punktu widzenia będzie to gmina, przy której działa dana komisja odwodowa. Jeżeli dłużnik chwali się swoimi sympatiami politycznymi to warto sprawdzić skład komisji wyborczych.

I bardzo ważne: zajęcie będzie skuteczne bez względu na wynik wyborów.

 

 

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: