Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Przejęcie nieruchomości dłużnika – wpis do KW

Jakiś czas temu na blogu opublikowałem poradnik mój oraz Karoliny Rokickiej dotyczący przejęcia przez wierzyciela nieruchomości dłużnika  (pdf do pobrania na pasku po lewej stronie). Kwestie te jak widzę nadal Was interesują, więc pomyślałem, że zajmę się skutkami prawnymi, jakie wywołuje fakt potwierdzenia przez Sąd, iż nieruchomość stała się  własnością wierzyciela. A że właśnie przejmujemy jedną nieruchomość, to wszystko mam na świeżo w pamięci. 

Ostatnim etapem przejęcia nieruchomości dłużnika przez wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym jest otrzymanie z Sądu postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości dłużnika na rzecz wierzyciela, zobowiązujące dłużnika do wydania nieruchomości wierzycielowi. Prawomocne postanowienie przenosi własność na nabywcę i stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Z faktu uprawomocnienia postanowienia o przysądzeniu własności wynikają dla wierzyciela również inne istotne skutki. Przepis art. 1000 Kodeksu postępowania cywilnego formułuje ogólną zasadę, według której wszelkie prawa obciążające nieruchomość (ograniczone prawa rzeczowe takie jak hipoteka czy służebności gruntowe) oraz skutki zabezpieczenia roszczeń osobistych na nieruchomości (np. prawo pierwokupu, najmu czy dzierżawy) wygasają z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Wiąże się to z wyrażoną pośrednio w treści tego przepisu zasadą, że nabycie prawa własności w drodze egzekucji sądowej następuje bez jakichkolwiek obciążeń.

Istnieją jednak wyjątki od ogólnej zasady wyrażonej powyżej. Pomimo uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności pozostają w mocy bez możliwości potrącenia ich wartości z ceny nabycia:

1) prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy;

2) służebność drogi koniecznej;

3) służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia;

4) służebność przesyłu.

W związku z wygaśnięciem praw obciążających nieruchomość należy wspomnieć, iż zgodnie z przepisem art. 1003 KPC postanowienie o przysądzeniu własności wraz z planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji stanowią tytuł do wykreślenia w księdze wieczystej wszelkich praw, które według planu podziału wygasły. Prawomocne postanowienie wystarcza do wpisu do księgi wieczystej prawa własności, natomiast do wykreślenia wygasłych obciążeń konieczny jest ponadto prawomocny plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Dopiero bowiem ten plan decyduje o tym, co się dzieje z poszczególnymi prawami. Ułatwienie w wykreśleniu hipotek uzasadnione jest tym, że hipoteka nigdy nie może być utrzymana w mocy. Podstawą wykreślenia hipoteki może być również samo postanowienie o przysądzeniu własności, ale tylko jeżeli zostało w nim stwierdzone zapłacenie całej ceny nabycia gotówką.

W przypadku braku dokumentów podstawą wykreślenia może być też wyrok uwzględniający powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 31 ust. 2 KWU).

Pamiętaj wiec, aby we wniosku o wpis twojego prawa własności do księgi wieczystej zawrzeć również wniosek o wykreślenie hipotek oraz ograniczonych praw rzeczowych.

{ 42 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Piotr Furtak Marzec 17, 2015 o 16:20

Podstawą wykreślenia hipoteki może być również samo postanowienie o przysądzeniu własności, ale tylko jeżeli zostało w nim stwierdzone zapłacenie całej ceny nabycia gotówką. Tyle mówi przepis, ale pojawia się pytanie czy stwierdzenie zapłaty gotówką powinno być zawarte w komparycji postanowiena, czy wystarczy wzmianka o tym w uzasadnieniu postanowienia?
Spotkałem się z przypadkiem (sąd sosnowiecki), że wykreśleń hipotek dokonano na podstawie postanowienia o przysądzeniu, w którym była co prawda wzmianka o zapłacie gotówką ale w uzasadnieniu, a nie w części „sąd postanawia…” 🙂

Odpowiedz

Karolina Rokicka Marzec 19, 2015 o 09:48

Piotr, w art. 1003 kpc nie jest wskazane, że chodzi o wskazanie na zapłatę gotówką w sentencji postanowienia czy w uzasadnieniu. W związku z tym, lege non distinguente – wystarczy, że jest o tym wzmianka w którejkolwiek części postanowienia.

Odpowiedz

GEORG Marzec 19, 2015 o 11:58

Mam zasądzoną na podstawie podziału majątku wspólnego spłatę mieszkania od eks małżonki. Spłata została podzielona na miesięczne raty na 10 lat. Była małżonka nie spłaca mnie. Utrzymuje się z renty, ma zajęcie komornicze na niej za jakieś długi. Jak lepiej w takiej sytuacji dokonać egzekucji długu z wynagrodzenia czy może z nieruchomości, której jest właścicielką?

Odpowiedz

Jola Marzec 24, 2015 o 11:32

Byłam właśnie ciekawa, jak prawa wygląda z hipotekami przejętych nieruchomości. Na razie jeszcze nie muszę się zagłębiać w ten temat ( i mam nadzieję, że w przyszłości sprawy ułożą się tak, że ta wiedza będzie dla mnie zbyteczna), ale strzeżonego…, więc lepiej wiedzieć niż nie. Dziękuję za post. Pozdrawiam 🙂

Odpowiedz

Ania Marzec 26, 2015 o 10:35

Witam ja powiem tyle, że to wszystko jest mocno skomplikowane, dla takiego szarego człowieka. Nigdy jakoś, jeśli chodzi, o te wszystkie przejęcia lokali i hipoteki nie czułam się mocna, dlatego ja już postanowiłam jak przyjdzie co do czego to wynajmę sobie jakiegoś specjalistę, który mi w tym wszystkim pomoże.

Odpowiedz

Patryk Marzec 26, 2015 o 12:09

Mam takie pytanie:

przejąłem nieruchomość z kilkoma hipotekami przymusowymi. Zapłaciłem całość przelewem na konto komornika, ale w postanowieniu nie ma wzmianki z art. 1000 3 par. 2.

W księdze wieczystej mojej nieruchomości nadal figurują hipoteki i wzmianka o wszczęciu egzekucji. Nie mówiąc o tym, że lokatorzy nadal tam mieszkają na dziko. Co powinien zrobić z tymi hipotekami, sam zapłacić za wnioski o ich wykreślenie ? Czy może zażądać sprostowania postanowienia, aby uwzględniono zapłatę gotówką ?

Odpowiedz

Jan Marzec 31, 2015 o 12:04

Witam,

czy mam rację, twierdząc, że wykreślenie hipoteki jest na mój koszt (nabywcy) ? Artykuł tego nie precyzuje, to jedynie moje domniemanie, stąd pytanie do autora.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Marzec 31, 2015 o 12:31

Jan, tak, koszty ponosi nabywca.

Odpowiedz

Jacek Kwiecień 15, 2015 o 09:41

Witam, interesuje kwestia możliwości wpisania jednej hipoteki przymusowej na podstawie kilku tytułów wykonawczych wynikających z tego samego stosunku prawnego poprzez ich zsumowanie. Przed nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w której dodano art. 68 z indeksem 1 SN dopuszczał taką możliwość. Natomiast po tej nowelizacji w piśmiennictwie można spotkać dwa poglądy – jeden, że wpis jednej hipoteki na podstawie kilku tytułów wykonawczych jest możliwy tylko w zakresie hipoteki umownej oraz drugi podtrzymujący argumentację wyrażoną przez SN sprzed nowelizacji. Nie udało mi się odnaleźć żadnego orzeczenia SN w tej materii po wspomnianej nowelizacji. Co Pan o tym sądzi? Wydaje się to trochę niecelowe i kosztowne, żeby dokonywać osobnych wpisów hipoteki przymusowej dla każdego z tytułów wykonawczych z osobna…

Odpowiedz

Karolina Rokicka Kwiecień 16, 2015 o 13:38

@Jacek, po nowelizacji kwih zostało wydane np. postanowienie SN z dnia 22 listopada 2013 r. III CSK 326/12, w którym SN uznał, że orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszczające możliwość wpisu jednej hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia wierzytelności wynikających z wielu tytułów wykonawczych jest wciąż aktualne w obecnym stanie prawnym

Odpowiedz

Jacek Kwiecień 17, 2015 o 11:01

@Karolina Rokicka znam to orzeczenie. Problem w tym, że sąd jednoznacznie nie wyjaśnił, czy po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece wciąż jest dopuszczalne wpisanie jednej hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia wierzytelności wynikających z wielu tytułów prawnych. Cytuję:

„Po zmianach przepisów u.k.w.h. dokonanych z dniem 20 lutego 2011 r. w piśmiennictwie prawniczym wyrażono sprzeczne stanowiska, co do konsekwencji wynikających z dodania art. 68[1] ust. 1 u.k.w.h. Według jednego z nich, które przyjął także Sąd Okręgowy, powołany przepis wyczerpująco określa sytuacje, kiedy może nastąpić wpis hipoteki dla zabezpieczenia kilku wierzytelności. Dotyczy on wyłącznie hipoteki umownej, w konsekwencji, a contrario nie może mieć zastosowania do hipoteki przymusowej. Według drugiego stanowiska, przepis ten nie zawiera wyczerpującej regulacji, wobec czego nie stanowi przeszkody do wpisania hipoteki przymusowej uzyskanej wskutek zsumowania wierzytelności wynikających z kliku tytułów wykonawczych wydanych przeciwko temu samemu dłużnikowi. W tym zakresie zachowało więc aktualność dotychczasowe, powołane wcześniej, orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszczające możliwość wpisu jednej hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia wierzytelności wynikających z wielu tytułów wykonawczych.

Rozstrzygnięcie tej kontrowersji nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż nawet przyjęcie, że także obecnie, mimo dodanej nowej regulacji zawartej w art. 68[1] ust. 1 u.k.w.h., art. 109 ust. 1 u.k.w.h. nie stanowi przeszkody do wpisu jednej hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia wierzytelności tego samego wierzyciela wynikających z wielu tytułów wykonawczych wydanych przeciwko temu samemu dłużnikowi, nie pozwala na uznanie zasadności skargi kasacyjnej przy uwzględnieniu specyfiki tytułów, które miały stanowić podstawę wpisu hipoteki przymusowej na rzecz wnioskodawcy.”.

Odpowiedz

Tomasz Kwiecień 29, 2015 o 13:30

Zastanawiam się, czy na wniosek wierzyciela posiadającego nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności opierając się o przepisy Prawo geodezyjne i kartograficzne, konkretnie chodzi o tę część w punkcie 3. Czy muszą udzielić mi jako wierzycielowi informacji czy i w jakiej części dłużnik jest właścicielem bądź współwłaścicielem?

Te dane osobowe (art. 24 ust. 3 ustawy), będą udostępniane przez starostę w formie wypisu z operatu ewidencyjnego na żądanie:
1) właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajdują się grunty, budynki lub lokale będące przedmiotem wypisu;
2) podmiotów publicznych lub podmiotów niebędących podmiotami publicznymi, realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, które związane są z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu;
3) innych podmiotów, niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu.

Odpowiedz

Załamany Czerwiec 2, 2015 o 23:42

Witajcie,

Spotkalo mnie cos w co nigdy bym nie uwierzyl, ze jest mozliwe…
Nabylem mieszkanie w drodze licytacji komorniczej. W polowie listopada 2014 nastapilo przysądzenie wlasnosci na moja rzecz. Troche trwalo az sie uprawomocnilo i zostalo do mnie wyslane wraz z pieczeciami sądu.
Aczkolwiek w ksiedze wieczystej sąd szybko umiescil ostrzezenie o niezgodnosci „starego” wpisu dotyczacego wlasnosci ze stanem faktycznym. Bylo tam ostrzezenie ze stary wlasciciel juz nim nie jest, bo mialo miejsce przyądzenie wlasnosci na moja rzecz i byly podane moje dane.
W kwietniu wnioslem o „wyczyszczenie” ksiegi wieczystej w dzialach III i IV oraz o formalne wpisanie mnie jako wlasciciela. Zmana w ksiedze fizycznie nastapila na poczatlku maja.
W miedzyczasie w polowie marca pojawil sie nowy wierzyciel bylego wlasciciela, ktory nie bral udzialu w postepowaniu komorniczym. W polowie marca zlozyl wniosek o wpis hipoteki przymusowej w dziale IV KW. Sąd wniosek uwzglednil i hipoteka zostala wpisana.
Wnieslismy o jej wykreslenie z ksiegi, ale dzis wlasnie przyszlo pismo z Sadu Rejonowego, ze sad nie ma podstaw do jej wykreslenia, poniewaz w przysadzeniu wlasnosci z polowy listopada nie bylo mowy o tej konkretnej hipotece i o tym wierzyclielu. Wiadomo, ze nie bylo o niej mowy, przeciez pojawil sie ze swoim wnioskiem dopiero w polowie marca!
Sytuacja jest tragiczna, wysokosc hopoteki przekracza wartosc rynkowa tego swiezo przejetego mieszkania. Goraco prosimy o pomoc, do kogo sie z tym udac, bo to nas przerasta.
Czy sąd mógł w ogole wpisac te hipoteke pomimo ze w KW widnialo juz ostrzezenie o tym, ze zmienil sie wlascicicel?
Ratunku!

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Czerwiec 7, 2015 o 18:14

Załamany, niewiele mogę pomóc bez znajomości akt oraz podstaw prawnych decyzji sądu. Na pewno trzeba to zaskarżyć, ale do tego musisz znaleźć doświadczonego radcę prawnego.

Odpowiedz

Załamany Sierpień 21, 2015 o 10:16

Sprawa zostala pomyslnie zalatwiona. Byla bledem referendarza, ktory przez brak nalezytej starannosci wpisal hipoteke, choc nie powinien. Postawil mnie w megatrudnej sytuacji, z wizja utraty calych oszczednosci zainwestowanych w to mieszkanie. Tak to niestety wyglada w Polsce, ze taki sk… moze sie bezkarnie pomylic ruinujac Bogu ducha winnemu czlowiekowi zycie. Polska…

Odpowiedz

Artur Sierpień 21, 2015 o 10:09

Witam, w styczniu 2014 kupiłem na licytacji komorniczej mieszkanie (dostałem kredyt hipoteczny). Na podstawie przysądzenia, wpisałem się jako właściciel nieruchomości, wyczyściłem hipoteki z działu IV KW – ale do czasu uprawomocnienia się podziału sumy uzyskanej z egzekucji nie mogę wyczyścić ostrzeżeń z działu III KW („starzy” wierzyciele poprzedniego właściciela od 1,5 roku skarżą Podział sumy uzyskanej z egzekucji – chodzi o zbyt duże koszty komornika). A wykreślenie ostrzeżeń z działu III KW jest warunkiem wpisania Banku, który udzielił mi kredytu hipotecznego na I miejsce w dziale IV KW (zabezpieczenie kredytu). Z tego też powodu Bank przysyła mi płatne monity (100zł sztuka raz na tydzień!!!) o spełnienie warunków kredytu i oczywiście rata pomostowa jest droższa o jakieś 150 zł. Jest z tego jakieś wyjście? Może napisać podanie do Sądu aby w drodze wyjątku zgodził się wpisać „mój” Bank na I miejsce w dziale IV KW? Pozdrawiam

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Sierpień 21, 2015 o 10:12

Artur, sądy nigdy nie robią nic na zasadzie „wyjątku”. Musisz czekać albo skutecznie zająć się sprawą.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Sierpień 21, 2015 o 10:29

Błędy ludzi to wcale nie jest tylko polska przypadłość, nie przesadzajmy. Są przecież środki zaskarżania, można się bronić lub pozwać Skarb Państwa o odszkodowanie.

Odpowiedz

Załamany Sierpień 21, 2015 o 10:46

Zakladam, ze to odpowiedz do mojego, a nie powyzszego komentarza.
Tak, mozna zaskarzac, mozna nawet pozwac Skarb Panstwa. Tyle ze akurat w sprawach wieczystoksiegowych jedyna droga jest „Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym”. Zalozenie takiej sprawy kosztuje BEZZWROTNIE 5% wartosci nieruchomosci, plus koszty prawnika. W naszym przypadku jedno z drugim byloby to 20 tysiecy zlotych, wyrzucone w bloto. Do tego sprawy tego typu ciagna sie przynajmniej rok, a sukces nie jest gwarantowany.
Ile niepotrzebnych wydatkow, stresu itd.
Gdyby nie to ze mielismy duzo szczescia, dobrego prawnika, a wierzyciel dobrowolnie wydal nam zgode na wykreslenie jego hipoteki, rozumiejac blad referendarza i nie zamierzajac na cale szczescie z niego skorzystac, bylibysmy totalnie zalatwieni, bez pieniedzy, mieszkania i z wizja ciagnacych sie latami walk sadowych z Panstwem Polskim…

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Sierpień 21, 2015 o 10:49

Załamany, w takim razie dobrze, że sprawa jest załatwiona.

karolina Styczeń 18, 2016 o 18:57

Co dokładnie ma Pan na myśli pisząc \” skutecznie zająć się sprawą\” Jest jakaś nadzieja na wyjście z takiej sytuacji?

Odpowiedz

Małgorzata Grudzień 14, 2015 o 12:09

Witam
Proszę o pomoc ! Od 2009r. jestem po rozwodzie bez podziału majątku. Wcześniej na jedyny wspólny majatek z byłym mężem zaciągniety został kredyt pod hipoteke tego mieszkania na spłatę jego wierzycieli. Jeden z nich wszedł na hipotekę (hipoteka przymusowa) na jego część. Czy taki wierzyciel może zlicytowac mieszkanie? Jakie jest wyjście z tej sytuacji ?

Odpowiedz

Artur Styczeń 27, 2016 o 17:00

Witam ponownie, czy mając w Postanowieniu Sądu taki zapis: ” punkt IV. Prawa ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, które wygasły wskutek przysądzenia własności: Dział III – wykreśleniu podlegają wzmianki o wszczęciu egzekucji wpisane na wniosek Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Żarach Tomasza (dzane osobowe pominę)… Dział IV – hipoteki: – hipoteka umowna …. (to też nie ważne)”.
W sekretariacie Wydziału Cywilnego dowiedziałem się że postanowienie zostało przesłane do Wydziału Ksiąg Wieczystych i tam mam się dowiadywać czy hipoteka została wyczyszczona. Niestety dzisiaj dzwonię i dowiaduje się, że mam złożyć wniosek i go opłacić (30zł). Czy rzeczywiście muszę go złożyć i opłacić czy to Sąd nakazał w postanowieniu usunąć wszystkie wpisy i ostrzeżenia? Przypominam mieszkanie nabyte w drodze licytacji komorniczej (przysądzenie własności). Pozdrawiam

Odpowiedz

agnieszka Luty 16, 2016 o 11:53

witam wraz z mężem zakupiliśmy mieszkanie na licytacji komorniczej, w styczniu przyszlo z sadu postanowienie o przysadzeniu tego mieszkania na nasza rzecz, teraz mam zlozycćwniosek o wpis do ksiegi wieczystej i tu mam problem jak go prawidłowo wypelnic. Wiem tyle, że mam wypełnić w rubryce wpis prawa, ograniczenia………..ale co wpisać w treści żądania? Prosze o szybką odpowiedz z góry dziekuje
A.CZ.

Odpowiedz

Artur Luty 16, 2016 o 12:52

Witam, po pierwsze i najważniejsze – wszystko co składacie do KW musi być prawomocne. Po drugie czy w dziale III i IV są wpisy. Samo wypełnienie wniosku jest bardzo proste. Jak Pani chce mogę Wam pomóc wypełnić. Artur

Odpowiedz

agnieszka Luty 17, 2016 o 13:14

witam tak w dziale III są ostrzeżenia, dział IV jest pusty, mąż w sądzie dostal 3 wnioski do wypelnienia i te 2 to własnie chyba dotycza tych ostrzeżeń

Odpowiedz

agnieszka Luty 17, 2016 o 14:41

ale czy ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji nie powinien usunąc komornik?

Odpowiedz

Artur Luty 17, 2016 o 14:43

Żeby usunąć ostrzeżenia z działu III potrzebne jest PRAWOMOCNE postanowienie Sądu o podziale sumy uzyskanej z egzekucji. Wpisać się jako właściciele możecie jeśli uprawomocni się przysądzenie. Wypełnienie jest proste. Zainstalujcie program typu FillUP, Druki Gofin – wypełnijcie odpowiedni druk i wydrukujcie

Odpowiedz

agnieszka Luty 17, 2016 o 14:51

ok rozumiem postanowienie sadu o przysadzeniu dostalismy z data 22 stycznia, czy o uprawomocnieniu też zostaniemy poinformowani listownie czy musimy osobiście udać sie do sądu dziekuje

agnieszka Luty 17, 2016 o 15:17

Orzeczenie (w tym postanowienie) sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Na postanowienie o przysądzeniu własności przysługuje zażalenie, które wnosi się w ciągu tygodnia od doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Jeżeli więc minął już termin na wniesienie zażalenia, postanowienie stało się prawomocne.

Odpowiedz

Artur Luty 17, 2016 o 17:06

Podanie o prawomocność:
Żary, dn. 15 maja 2014 r.
Imię i nazwisko
ul. ……………………
68-200 Żary

Sygnatura akt …………

Sąd Rejonowy w Żarach
I Wydział Cywilny
ul. Podwale 2
68-200 Żary

Proszę o wydanie zaświadczenia, iż postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości z dnia 9 kwietnia 2014 r. jest prawomocne.

W załączeniu:
– kopia odpisu postanowienia Sądu Rejonowego w Żarach I Wydział Cywilny z dnia
25.04.2014r.

Z wyrazami szacunku

Wpisanie się jako właściciele:
rubryka 2 wpisu (wpisujecie Wasze prawdziwe dane, imiona rodziców,PESEL):
Wnoszę o wpisanie małżonków (na zasadzie wspólnoty majątkowej małżeńskiej):
– Anna Kowalska (Władysław i Janina, PESEL: 12345678910) jako współwłaściciela ½ nieruchomości,
– Jacek Kowalski (Robert i Marzena, PESEL: 12345678910) jako współwłaściciela ½ nieruchomości.

Podstawa wpisu: Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności wydane przez Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Żarach z dn. 09.04.2014r . sygn. akt. I Co 117/13

Oczywiście każdy wniosek do KW musi być opłacony – pamiętajcie że w związku z zakupem na licytacji komorniczej opłaty są obniżone lub ich w ogóle nie ma (już nie pamiętam szczegółów – pytajcie w KW)

Odpowiedz

Patrycja Luty 22, 2016 o 10:53

witam,
mam pytanie, w grudniu 2015roku zakupiłam mieszkanie za zgodą promesą banku od jego dłużników. Bank hipotekę wykreślił, a komornik zajęcia komorniczego nie. Napisałam wniosek do komornika o wykreślenie takiej hipoteki, otrzymałam odpowiedź że wykreśli jak dłużnicy zapłacą koszty komornicze. I co ja mam teraz zrobić? Dłużnicy nie zapłacą takiej kwoty bo nie mają skąd i mają mnie w nosie. Czy komornik może sobie rościć jakieś prawa do nieruchomości którą od nich kupiłam?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Luty 22, 2016 o 11:00

Patrycja, oczywiście, że może. Zajęcie jest skuteczne, skoro było wpisane w KW.

Odpowiedz

Ewa Kwiecień 11, 2016 o 18:41

Witam
Mam ogłoszoną upadłość konsumencką i już zlicytowane mieszkanie , które wchodziło w skład masy.Wnioskowałam o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowy ponieważ nie stać mnie na wynajęcie mieszkania nadal otrzymuje połowę pensji (druga połowa przekazywana jest syndykowi) i dostałam odpowiedź z Sądu ,że wniosek nie będzie rozpatrzony do czasu przedstawienia przez syndyka dowodu wpłaty za sprzedaż tego mieszkania i podpisanej umowy.Syndyk mówi mi , że mam się już wymeldować i z chwilą podpisania umowy sprzedaży mam opuścić mieszkanie.Co ja mam zrobić w tej sytuacji nie mam dokąd pójść , nie mam żadnej rodziny.Czy w związku z tym mogą mnie eksmitować nawet jak jestem tu nadal zameldowana?Proszę o pomoc i odpowiedź w tej sprawie.
Pozdrawiam

Odpowiedz

Tomasz Lipiec 14, 2016 o 11:07

Chciałbym zapytać autora testu o sprawę hipoteki, bo zgodnie z tym co wyczytałem nabycie nieruchomości na licytacji następuje bez jakichkolwiek obciążeń, chodzi mi o hipotekę obciążającą lokal, bo tylko ta kwasja mnie interesuje. Wyczytałem na innej stronie, że są także adnotacje w KW, że może być sytuacja pełnego pokrycia praw w cenie nabycia i te długi trzeba doliczyć do ceny nabycia lokalu.
Moje pytanie jest takie czy w KW obok wpisie o ustanowionej hipotece np. z banku i jej rodzaju powinna znajdować się informacja o pełnym pokryciu praw w cenie nabycia i tylko w tym przypadku pokrywa się zobowiązania dłużnika wobec wierzycieli.
Nie rozumiem kiedy dokładnie hipoteki wygasają, gdyż chciałbym kupić na licytacji komorniczej mieszkanie ale nie wiem czy hipoteki zostaną utrzymane czy raczej nie.
Proszę o odpowiedź.

Odpowiedz

Rafa Wrzesień 16, 2016 o 14:25

Jeśli mam już prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności, to ile mam czasu, żeby dokonać zmian w KW? I co w sytuacji, jeśli jeszcze nie dokonano podziału sumy. Czy poczekać na to, aż komornik dokona podziału sumy i ten podział się uprawomocni?

Odpowiedz

Marcin Wrzesień 27, 2016 o 15:54

Prosiłbym o doprecyzowanie co oznacza ” zapłacenie całej ceny nabycia gotówką.” Czy przelew bankowy jest tożsamy? Jeśli nie jaka jest różnica?
Z góry dziękuję za informację

Odpowiedz

Marcin Styczeń 2, 2017 o 20:57

Czy jeśli jestem w posiadaniu prawomocnego postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości, to czy wpisy w dziale III i IV KW winny zostać usunięte na podstawie art. 1003 kpc czy muszę złożyć wniosek o wykreślenie wpisów z KW i co za tym uiścić opłatę od każdego wykreślenia? Pytam ponieważ przy kilkunastu lub kilkudziesięciu wpisach generuje to konkretną sumę.

Odpowiedz

Łukasz Maj 2, 2017 o 18:07

proszę o pomoc w temacie .
dłużnik 2010 roku wziął kredyt hipoteczny ( bank wpisał sie na Kw), w 2012 wpisał swojej siostrę służebność dożywotnią i prawo do darmowego korzystania z nieruchomości ( akt notarialny ) . w 2014 komornik rozpoczął egzekucje . czy dobrze rozumiem że w związku z artykułem 1000 po zakupie licytowanej nieruchomości będę mógł wykreślić służebność na podstawie pierwszeństwa wpisu banku ? co za tym idzie roszczenie służebności w późniejszym terminie jest nieważne , do podważenia ? Jeśli tak to jak tego dokonać , przy zakupie na licytacji czy oddzielną sprawą . z góry dziękuje za pomoc

Odpowiedz

Mario Lipiec 28, 2017 o 13:04

Witam,
Temat licytacji nieruchomości przez komornika. W księdze wieczystej nieruchomości są ustanowione hipoteki:
– hipoteka umowna zwykła
– hipoteka umowna kaucyjna,
– hipoteka umowna,
– dwie hipoteki przymusowe (ZUS),
Suma wszystkich obciążeń stanowi wielokrotność wartości nieruchomości. Czy dokonując zakupu na licytacji komorniczej roszczenia wszystkich wierzycieli wygasają? Czy wierzyciele hipoteki przymusowej będą rościć ode mnie spłaty zadłużenia?
Proszę o wyjaśnienie.
pozdrawiam

Odpowiedz

Maria Sierpień 16, 2017 o 11:39

A może ktoś poradzi, co można zrobić w następującej sytuacji:
Licytacja komornicza nieruchomości rolnej zabudowanej (1 hektar działki w części zalesionej plus stary, drewniany dom) rozpoczęła się w 2014 roku. Przed przystąpieniem do licytacji dowiadywałam się u komornika o zachowanie dłużnika, gdzyż nie chciałam przystepować do licytacji i mieć kłopoty. Zostałam zapewniona, że Pan jest „nie groźny”. Po zakończeniu licytacji w 2016 r skierowane zostały do mnie pogróżki przez dłużnika w stylu: nie pozwolę, by ktokolwiek poza mną cieszył się użytkowaniem tej nieruchomości.
I tak poza słowami przystąpił do czynów składając zażalenia na wszelkie poczynania Sądu i uniemożliwiając aż do dziś formalne przejęcie nieruchomości przez nowego właściciela, w miedzyczasie dewastując nieruchomość (m.in. została wycięta spora ilość starych drzew) i to po fakcie, jak wystapiłam do Sądu o zmianę zarządcy nieruchomości (która także wciąż nie została orzeczona).
Dziś mogę powiedzieć, że licytowałam inną nieruchomość niż jest obecnie, jej wartość spadła drastycznie. Jakie mam wyjście z tej sytuacji?

Odpowiedz

Artur Luty 17, 2016 o 16:51

O prawomocność postanowienia sami musicie wystąpić do Sądu (podanie i opłata 6 zł). Przy wypełnianiu wniosku do KW podstawą wpisu jest prawomocne postanowienie (na piśmie). Pamiętajcie że Sąd sam z siebie niczego nie zrobi. Ja też kupiłem mieszkanie (na kredyt) na początku stycznia 2014 – jako właściciel wpisałem się szybko (trzy m-ce po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu) . Jednym wnioskiem wpisałem się i wyczyściłem wpisy w dziale IV KW (u mnie były dwa wpisy – mieszkanie było zabezpieczeniem pod dwa kredyty poprzedniego właściciela). Ale wyczyścić wpisy w dziale III to dopiero jazda …. Dopiero od kilku dni mam wyczyszczone te wpisy, a jest to warunkiem żeby Bank się wpisał w dziale IV (jak już pisałem, w moim przypadku kupiłem mieszkanie nie za gotówkę ale wziołem kredyt hipoteczny). Teraz Bank wysyła pismo do Sądu (wpisuje się w dziale IV – zabezpieczenie kredytu). Tak więc zaczoł się TRZECI ROK (!!!) jak płacę ratę pomostową (kredyt na 10 lat), dostaję co róż list z Banku (Pisemne wezwanie do spełnienia warunków kredytu) – koszt takiego listu z wezwaniem to 100 zł (!!!). Powiem tak – gdybym wiedział wcześniej jakie będą mnie czekać przeboje – to bym sobie odpóścił. Mam nadzieję, że Wy kupiliście za gotówkę.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: