Przejęcie nieruchomości dłużnika – wpis do KW

Jakiś czas temu na blogu opublikowałem poradnik mój oraz Karoliny Rokickiej dotyczący przejęcia przez wierzyciela nieruchomości dłużnika  (pdf do pobrania na pasku po lewej stronie). Kwestie te jak widzę nadal Was interesują, więc pomyślałem, że zajmę się skutkami prawnymi, jakie wywołuje fakt potwierdzenia przez Sąd, iż nieruchomość stała się  własnością wierzyciela. A że właśnie przejmujemy jedną nieruchomość, to wszystko mam na świeżo w pamięci. 

Ostatnim etapem przejęcia nieruchomości dłużnika przez wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym jest otrzymanie z Sądu postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości dłużnika na rzecz wierzyciela, zobowiązujące dłużnika do wydania nieruchomości wierzycielowi. Prawomocne postanowienie przenosi własność na nabywcę i stanowi podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Z faktu uprawomocnienia postanowienia o przysądzeniu własności wynikają dla wierzyciela również inne istotne skutki. Przepis art. 1000 Kodeksu postępowania cywilnego formułuje ogólną zasadę, według której wszelkie prawa obciążające nieruchomość (ograniczone prawa rzeczowe takie jak hipoteka czy służebności gruntowe) oraz skutki zabezpieczenia roszczeń osobistych na nieruchomości (np. prawo pierwokupu, najmu czy dzierżawy) wygasają z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Wiąże się to z wyrażoną pośrednio w treści tego przepisu zasadą, że nabycie prawa własności w drodze egzekucji sądowej następuje bez jakichkolwiek obciążeń.

Istnieją jednak wyjątki od ogólnej zasady wyrażonej powyżej. Pomimo uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności pozostają w mocy bez możliwości potrącenia ich wartości z ceny nabycia:

1) prawa ciążące na nieruchomości z mocy ustawy;

2) służebność drogi koniecznej;

3) służebność ustanowiona w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urządzenia;

4) służebność przesyłu.

W związku z wygaśnięciem praw obciążających nieruchomość należy wspomnieć, iż zgodnie z przepisem art. 1003 KPC postanowienie o przysądzeniu własności wraz z planem podziału sumy uzyskanej z egzekucji stanowią tytuł do wykreślenia w księdze wieczystej wszelkich praw, które według planu podziału wygasły. Prawomocne postanowienie wystarcza do wpisu do księgi wieczystej prawa własności, natomiast do wykreślenia wygasłych obciążeń konieczny jest ponadto prawomocny plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji. Dopiero bowiem ten plan decyduje o tym, co się dzieje z poszczególnymi prawami. Ułatwienie w wykreśleniu hipotek uzasadnione jest tym, że hipoteka nigdy nie może być utrzymana w mocy. Podstawą wykreślenia hipoteki może być również samo postanowienie o przysądzeniu własności, ale tylko jeżeli zostało w nim stwierdzone zapłacenie całej ceny nabycia gotówką.

W przypadku braku dokumentów podstawą wykreślenia może być też wyrok uwzględniający powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym (art. 31 ust. 2 KWU).

Pamiętaj wiec, aby we wniosku o wpis twojego prawa własności do księgi wieczystej zawrzeć również wniosek o wykreślenie hipotek oraz ograniczonych praw rzeczowych.

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły
Zajęcie nadpłaty podatku

 1. Piotr Furtak pisze:

  Podstawą wykreślenia hipoteki może być również samo postanowienie o przysądzeniu własności, ale tylko jeżeli zostało w nim stwierdzone zapłacenie całej ceny nabycia gotówką. Tyle mówi przepis, ale pojawia się pytanie czy stwierdzenie zapłaty gotówką powinno być zawarte w komparycji postanowiena, czy wystarczy wzmianka o tym w uzasadnieniu postanowienia?
  Spotkałem się z przypadkiem (sąd sosnowiecki), że wykreśleń hipotek dokonano na podstawie postanowienia o przysądzeniu, w którym była co prawda wzmianka o zapłacie gotówką ale w uzasadnieniu, a nie w części „sąd postanawia…” 🙂

  • Piotr, w art. 1003 kpc nie jest wskazane, że chodzi o wskazanie na zapłatę gotówką w sentencji postanowienia czy w uzasadnieniu. W związku z tym, lege non distinguente – wystarczy, że jest o tym wzmianka w którejkolwiek części postanowienia.

 2. GEORG pisze:

  Mam zasądzoną na podstawie podziału majątku wspólnego spłatę mieszkania od eks małżonki. Spłata została podzielona na miesięczne raty na 10 lat. Była małżonka nie spłaca mnie. Utrzymuje się z renty, ma zajęcie komornicze na niej za jakieś długi. Jak lepiej w takiej sytuacji dokonać egzekucji długu z wynagrodzenia czy może z nieruchomości, której jest właścicielką?

 3. Jola pisze:

  Byłam właśnie ciekawa, jak prawa wygląda z hipotekami przejętych nieruchomości. Na razie jeszcze nie muszę się zagłębiać w ten temat ( i mam nadzieję, że w przyszłości sprawy ułożą się tak, że ta wiedza będzie dla mnie zbyteczna), ale strzeżonego…, więc lepiej wiedzieć niż nie. Dziękuję za post. Pozdrawiam 🙂

 4. Ania pisze:

  Witam ja powiem tyle, że to wszystko jest mocno skomplikowane, dla takiego szarego człowieka. Nigdy jakoś, jeśli chodzi, o te wszystkie przejęcia lokali i hipoteki nie czułam się mocna, dlatego ja już postanowiłam jak przyjdzie co do czego to wynajmę sobie jakiegoś specjalistę, który mi w tym wszystkim pomoże.

 5. Patryk pisze:

  Mam takie pytanie:

  przejąłem nieruchomość z kilkoma hipotekami przymusowymi. Zapłaciłem całość przelewem na konto komornika, ale w postanowieniu nie ma wzmianki z art. 1000 3 par. 2.

  W księdze wieczystej mojej nieruchomości nadal figurują hipoteki i wzmianka o wszczęciu egzekucji. Nie mówiąc o tym, że lokatorzy nadal tam mieszkają na dziko. Co powinien zrobić z tymi hipotekami, sam zapłacić za wnioski o ich wykreślenie ? Czy może zażądać sprostowania postanowienia, aby uwzględniono zapłatę gotówką ?

 6. Jan pisze:

  Witam,

  czy mam rację, twierdząc, że wykreślenie hipoteki jest na mój koszt (nabywcy) ? Artykuł tego nie precyzuje, to jedynie moje domniemanie, stąd pytanie do autora.

 7. Jacek pisze:

  Witam, interesuje kwestia możliwości wpisania jednej hipoteki przymusowej na podstawie kilku tytułów wykonawczych wynikających z tego samego stosunku prawnego poprzez ich zsumowanie. Przed nowelizacją ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w której dodano art. 68 z indeksem 1 SN dopuszczał taką możliwość. Natomiast po tej nowelizacji w piśmiennictwie można spotkać dwa poglądy – jeden, że wpis jednej hipoteki na podstawie kilku tytułów wykonawczych jest możliwy tylko w zakresie hipoteki umownej oraz drugi podtrzymujący argumentację wyrażoną przez SN sprzed nowelizacji. Nie udało mi się odnaleźć żadnego orzeczenia SN w tej materii po wspomnianej nowelizacji. Co Pan o tym sądzi? Wydaje się to trochę niecelowe i kosztowne, żeby dokonywać osobnych wpisów hipoteki przymusowej dla każdego z tytułów wykonawczych z osobna…

 8. @Jacek, po nowelizacji kwih zostało wydane np. postanowienie SN z dnia 22 listopada 2013 r. III CSK 326/12, w którym SN uznał, że orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszczające możliwość wpisu jednej hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia wierzytelności wynikających z wielu tytułów wykonawczych jest wciąż aktualne w obecnym stanie prawnym

 9. Jacek pisze:

  @Karolina Rokicka znam to orzeczenie. Problem w tym, że sąd jednoznacznie nie wyjaśnił, czy po nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece wciąż jest dopuszczalne wpisanie jednej hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia wierzytelności wynikających z wielu tytułów prawnych. Cytuję:

  „Po zmianach przepisów u.k.w.h. dokonanych z dniem 20 lutego 2011 r. w piśmiennictwie prawniczym wyrażono sprzeczne stanowiska, co do konsekwencji wynikających z dodania art. 68[1] ust. 1 u.k.w.h. Według jednego z nich, które przyjął także Sąd Okręgowy, powołany przepis wyczerpująco określa sytuacje, kiedy może nastąpić wpis hipoteki dla zabezpieczenia kilku wierzytelności. Dotyczy on wyłącznie hipoteki umownej, w konsekwencji, a contrario nie może mieć zastosowania do hipoteki przymusowej. Według drugiego stanowiska, przepis ten nie zawiera wyczerpującej regulacji, wobec czego nie stanowi przeszkody do wpisania hipoteki przymusowej uzyskanej wskutek zsumowania wierzytelności wynikających z kliku tytułów wykonawczych wydanych przeciwko temu samemu dłużnikowi. W tym zakresie zachowało więc aktualność dotychczasowe, powołane wcześniej, orzecznictwo Sądu Najwyższego dopuszczające możliwość wpisu jednej hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia wierzytelności wynikających z wielu tytułów wykonawczych.

  Rozstrzygnięcie tej kontrowersji nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż nawet przyjęcie, że także obecnie, mimo dodanej nowej regulacji zawartej w art. 68[1] ust. 1 u.k.w.h., art. 109 ust. 1 u.k.w.h. nie stanowi przeszkody do wpisu jednej hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia wierzytelności tego samego wierzyciela wynikających z wielu tytułów wykonawczych wydanych przeciwko temu samemu dłużnikowi, nie pozwala na uznanie zasadności skargi kasacyjnej przy uwzględnieniu specyfiki tytułów, które miały stanowić podstawę wpisu hipoteki przymusowej na rzecz wnioskodawcy.”.

 10. Tomasz pisze:

  Zastanawiam się, czy na wniosek wierzyciela posiadającego nakaz zapłaty wraz z klauzulą wykonalności opierając się o przepisy Prawo geodezyjne i kartograficzne, konkretnie chodzi o tę część w punkcie 3. Czy muszą udzielić mi jako wierzycielowi informacji czy i w jakiej części dłużnik jest właścicielem bądź współwłaścicielem?

  Te dane osobowe (art. 24 ust. 3 ustawy), będą udostępniane przez starostę w formie wypisu z operatu ewidencyjnego na żądanie:
  1) właścicieli lub osób fizycznych i prawnych, w których władaniu znajdują się grunty, budynki lub lokale będące przedmiotem wypisu;
  2) podmiotów publicznych lub podmiotów niebędących podmiotami publicznymi, realizującymi zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, które związane są z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu;
  3) innych podmiotów, niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wypisu.

 11. Załamany pisze:

  Witajcie,

  Spotkalo mnie cos w co nigdy bym nie uwierzyl, ze jest mozliwe…
  Nabylem mieszkanie w drodze licytacji komorniczej. W polowie listopada 2014 nastapilo przysądzenie wlasnosci na moja rzecz. Troche trwalo az sie uprawomocnilo i zostalo do mnie wyslane wraz z pieczeciami sądu.
  Aczkolwiek w ksiedze wieczystej sąd szybko umiescil ostrzezenie o niezgodnosci „starego” wpisu dotyczacego wlasnosci ze stanem faktycznym. Bylo tam ostrzezenie ze stary wlasciciel juz nim nie jest, bo mialo miejsce przyądzenie wlasnosci na moja rzecz i byly podane moje dane.
  W kwietniu wnioslem o „wyczyszczenie” ksiegi wieczystej w dzialach III i IV oraz o formalne wpisanie mnie jako wlasciciela. Zmana w ksiedze fizycznie nastapila na poczatlku maja.
  W miedzyczasie w polowie marca pojawil sie nowy wierzyciel bylego wlasciciela, ktory nie bral udzialu w postepowaniu komorniczym. W polowie marca zlozyl wniosek o wpis hipoteki przymusowej w dziale IV KW. Sąd wniosek uwzglednil i hipoteka zostala wpisana.
  Wnieslismy o jej wykreslenie z ksiegi, ale dzis wlasnie przyszlo pismo z Sadu Rejonowego, ze sad nie ma podstaw do jej wykreslenia, poniewaz w przysadzeniu wlasnosci z polowy listopada nie bylo mowy o tej konkretnej hipotece i o tym wierzyclielu. Wiadomo, ze nie bylo o niej mowy, przeciez pojawil sie ze swoim wnioskiem dopiero w polowie marca!
  Sytuacja jest tragiczna, wysokosc hopoteki przekracza wartosc rynkowa tego swiezo przejetego mieszkania. Goraco prosimy o pomoc, do kogo sie z tym udac, bo to nas przerasta.
  Czy sąd mógł w ogole wpisac te hipoteke pomimo ze w KW widnialo juz ostrzezenie o tym, ze zmienil sie wlascicicel?
  Ratunku!

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Załamany, niewiele mogę pomóc bez znajomości akt oraz podstaw prawnych decyzji sądu. Na pewno trzeba to zaskarżyć, ale do tego musisz znaleźć doświadczonego radcę prawnego.

   • Załamany pisze:

    Sprawa zostala pomyslnie zalatwiona. Byla bledem referendarza, ktory przez brak nalezytej starannosci wpisal hipoteke, choc nie powinien. Postawil mnie w megatrudnej sytuacji, z wizja utraty calych oszczednosci zainwestowanych w to mieszkanie. Tak to niestety wyglada w Polsce, ze taki sk… moze sie bezkarnie pomylic ruinujac Bogu ducha winnemu czlowiekowi zycie. Polska…

 12. Artur pisze:

  Witam, w styczniu 2014 kupiłem na licytacji komorniczej mieszkanie (dostałem kredyt hipoteczny). Na podstawie przysądzenia, wpisałem się jako właściciel nieruchomości, wyczyściłem hipoteki z działu IV KW – ale do czasu uprawomocnienia się podziału sumy uzyskanej z egzekucji nie mogę wyczyścić ostrzeżeń z działu III KW („starzy” wierzyciele poprzedniego właściciela od 1,5 roku skarżą Podział sumy uzyskanej z egzekucji – chodzi o zbyt duże koszty komornika). A wykreślenie ostrzeżeń z działu III KW jest warunkiem wpisania Banku, który udzielił mi kredytu hipotecznego na I miejsce w dziale IV KW (zabezpieczenie kredytu). Z tego też powodu Bank przysyła mi płatne monity (100zł sztuka raz na tydzień!!!) o spełnienie warunków kredytu i oczywiście rata pomostowa jest droższa o jakieś 150 zł. Jest z tego jakieś wyjście? Może napisać podanie do Sądu aby w drodze wyjątku zgodził się wpisać „mój” Bank na I miejsce w dziale IV KW? Pozdrawiam

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Artur, sądy nigdy nie robią nic na zasadzie „wyjątku”. Musisz czekać albo skutecznie zająć się sprawą.

   • Karol Sienkiewicz pisze:

    Błędy ludzi to wcale nie jest tylko polska przypadłość, nie przesadzajmy. Są przecież środki zaskarżania, można się bronić lub pozwać Skarb Państwa o odszkodowanie.

    • Załamany pisze:

     Zakladam, ze to odpowiedz do mojego, a nie powyzszego komentarza.
     Tak, mozna zaskarzac, mozna nawet pozwac Skarb Panstwa. Tyle ze akurat w sprawach wieczystoksiegowych jedyna droga jest „Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym”. Zalozenie takiej sprawy kosztuje BEZZWROTNIE 5% wartosci nieruchomosci, plus koszty prawnika. W naszym przypadku jedno z drugim byloby to 20 tysiecy zlotych, wyrzucone w bloto. Do tego sprawy tego typu ciagna sie przynajmniej rok, a sukces nie jest gwarantowany.
     Ile niepotrzebnych wydatkow, stresu itd.
     Gdyby nie to ze mielismy duzo szczescia, dobrego prawnika, a wierzyciel dobrowolnie wydal nam zgode na wykreslenie jego hipoteki, rozumiejac blad referendarza i nie zamierzajac na cale szczescie z niego skorzystac, bylibysmy totalnie zalatwieni, bez pieniedzy, mieszkania i z wizja ciagnacych sie latami walk sadowych z Panstwem Polskim…

   • karolina pisze:

    Co dokładnie ma Pan na myśli pisząc \” skutecznie zająć się sprawą\” Jest jakaś nadzieja na wyjście z takiej sytuacji?

 13. Małgorzata pisze:

  Witam
  Proszę o pomoc ! Od 2009r. jestem po rozwodzie bez podziału majątku. Wcześniej na jedyny wspólny majatek z byłym mężem zaciągniety został kredyt pod hipoteke tego mieszkania na spłatę jego wierzycieli. Jeden z nich wszedł na hipotekę (hipoteka przymusowa) na jego część. Czy taki wierzyciel może zlicytowac mieszkanie? Jakie jest wyjście z tej sytuacji ?

 14. Artur pisze:

  Witam ponownie, czy mając w Postanowieniu Sądu taki zapis: ” punkt IV. Prawa ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, które wygasły wskutek przysądzenia własności: Dział III – wykreśleniu podlegają wzmianki o wszczęciu egzekucji wpisane na wniosek Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Żarach Tomasza (dzane osobowe pominę)… Dział IV – hipoteki: – hipoteka umowna …. (to też nie ważne)”.
  W sekretariacie Wydziału Cywilnego dowiedziałem się że postanowienie zostało przesłane do Wydziału Ksiąg Wieczystych i tam mam się dowiadywać czy hipoteka została wyczyszczona. Niestety dzisiaj dzwonię i dowiaduje się, że mam złożyć wniosek i go opłacić (30zł). Czy rzeczywiście muszę go złożyć i opłacić czy to Sąd nakazał w postanowieniu usunąć wszystkie wpisy i ostrzeżenia? Przypominam mieszkanie nabyte w drodze licytacji komorniczej (przysądzenie własności). Pozdrawiam

 15. agnieszka pisze:

  witam wraz z mężem zakupiliśmy mieszkanie na licytacji komorniczej, w styczniu przyszlo z sadu postanowienie o przysadzeniu tego mieszkania na nasza rzecz, teraz mam zlozycćwniosek o wpis do ksiegi wieczystej i tu mam problem jak go prawidłowo wypelnic. Wiem tyle, że mam wypełnić w rubryce wpis prawa, ograniczenia………..ale co wpisać w treści żądania? Prosze o szybką odpowiedz z góry dziekuje
  A.CZ.

  • Artur pisze:

   Witam, po pierwsze i najważniejsze – wszystko co składacie do KW musi być prawomocne. Po drugie czy w dziale III i IV są wpisy. Samo wypełnienie wniosku jest bardzo proste. Jak Pani chce mogę Wam pomóc wypełnić. Artur

   • agnieszka pisze:

    witam tak w dziale III są ostrzeżenia, dział IV jest pusty, mąż w sądzie dostal 3 wnioski do wypelnienia i te 2 to własnie chyba dotycza tych ostrzeżeń

    • agnieszka pisze:

     ale czy ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji nie powinien usunąc komornik?

    • Artur pisze:

     Żeby usunąć ostrzeżenia z działu III potrzebne jest PRAWOMOCNE postanowienie Sądu o podziale sumy uzyskanej z egzekucji. Wpisać się jako właściciele możecie jeśli uprawomocni się przysądzenie. Wypełnienie jest proste. Zainstalujcie program typu FillUP, Druki Gofin – wypełnijcie odpowiedni druk i wydrukujcie

     • agnieszka pisze:

      ok rozumiem postanowienie sadu o przysadzeniu dostalismy z data 22 stycznia, czy o uprawomocnieniu też zostaniemy poinformowani listownie czy musimy osobiście udać sie do sądu dziekuje

     • Artur pisze:

      O prawomocność postanowienia sami musicie wystąpić do Sądu (podanie i opłata 6 zł). Przy wypełnianiu wniosku do KW podstawą wpisu jest prawomocne postanowienie (na piśmie). Pamiętajcie że Sąd sam z siebie niczego nie zrobi. Ja też kupiłem mieszkanie (na kredyt) na początku stycznia 2014 – jako właściciel wpisałem się szybko (trzy m-ce po uprawomocnieniu się postanowienia o przysądzeniu) . Jednym wnioskiem wpisałem się i wyczyściłem wpisy w dziale IV KW (u mnie były dwa wpisy – mieszkanie było zabezpieczeniem pod dwa kredyty poprzedniego właściciela). Ale wyczyścić wpisy w dziale III to dopiero jazda …. Dopiero od kilku dni mam wyczyszczone te wpisy, a jest to warunkiem żeby Bank się wpisał w dziale IV (jak już pisałem, w moim przypadku kupiłem mieszkanie nie za gotówkę ale wziołem kredyt hipoteczny). Teraz Bank wysyła pismo do Sądu (wpisuje się w dziale IV – zabezpieczenie kredytu). Tak więc zaczoł się TRZECI ROK (!!!) jak płacę ratę pomostową (kredyt na 10 lat), dostaję co róż list z Banku (Pisemne wezwanie do spełnienia warunków kredytu) – koszt takiego listu z wezwaniem to 100 zł (!!!). Powiem tak – gdybym wiedział wcześniej jakie będą mnie czekać przeboje – to bym sobie odpóścił. Mam nadzieję, że Wy kupiliście za gotówkę.

 16. agnieszka pisze:

  Orzeczenie (w tym postanowienie) sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Na postanowienie o przysądzeniu własności przysługuje zażalenie, które wnosi się w ciągu tygodnia od doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem. Jeżeli więc minął już termin na wniesienie zażalenia, postanowienie stało się prawomocne.

 17. Artur pisze:

  Podanie o prawomocność:
  Żary, dn. 15 maja 2014 r.
  Imię i nazwisko
  ul. ……………………
  68-200 Żary

  Sygnatura akt …………

  Sąd Rejonowy w Żarach
  I Wydział Cywilny
  ul. Podwale 2
  68-200 Żary

  Proszę o wydanie zaświadczenia, iż postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości z dnia 9 kwietnia 2014 r. jest prawomocne.

  W załączeniu:
  – kopia odpisu postanowienia Sądu Rejonowego w Żarach I Wydział Cywilny z dnia
  25.04.2014r.

  Z wyrazami szacunku

  Wpisanie się jako właściciele:
  rubryka 2 wpisu (wpisujecie Wasze prawdziwe dane, imiona rodziców,PESEL):
  Wnoszę o wpisanie małżonków (na zasadzie wspólnoty majątkowej małżeńskiej):
  – Anna Kowalska (Władysław i Janina, PESEL: 12345678910) jako współwłaściciela ½ nieruchomości,
  – Jacek Kowalski (Robert i Marzena, PESEL: 12345678910) jako współwłaściciela ½ nieruchomości.

  Podstawa wpisu: Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności wydane przez Sąd Rejonowy I Wydział Cywilny w Żarach z dn. 09.04.2014r . sygn. akt. I Co 117/13

  Oczywiście każdy wniosek do KW musi być opłacony – pamiętajcie że w związku z zakupem na licytacji komorniczej opłaty są obniżone lub ich w ogóle nie ma (już nie pamiętam szczegółów – pytajcie w KW)

 18. Patrycja pisze:

  witam,
  mam pytanie, w grudniu 2015roku zakupiłam mieszkanie za zgodą promesą banku od jego dłużników. Bank hipotekę wykreślił, a komornik zajęcia komorniczego nie. Napisałam wniosek do komornika o wykreślenie takiej hipoteki, otrzymałam odpowiedź że wykreśli jak dłużnicy zapłacą koszty komornicze. I co ja mam teraz zrobić? Dłużnicy nie zapłacą takiej kwoty bo nie mają skąd i mają mnie w nosie. Czy komornik może sobie rościć jakieś prawa do nieruchomości którą od nich kupiłam?

 19. Ewa pisze:

  Witam
  Mam ogłoszoną upadłość konsumencką i już zlicytowane mieszkanie , które wchodziło w skład masy.Wnioskowałam o zaspokojenie potrzeb mieszkaniowy ponieważ nie stać mnie na wynajęcie mieszkania nadal otrzymuje połowę pensji (druga połowa przekazywana jest syndykowi) i dostałam odpowiedź z Sądu ,że wniosek nie będzie rozpatrzony do czasu przedstawienia przez syndyka dowodu wpłaty za sprzedaż tego mieszkania i podpisanej umowy.Syndyk mówi mi , że mam się już wymeldować i z chwilą podpisania umowy sprzedaży mam opuścić mieszkanie.Co ja mam zrobić w tej sytuacji nie mam dokąd pójść , nie mam żadnej rodziny.Czy w związku z tym mogą mnie eksmitować nawet jak jestem tu nadal zameldowana?Proszę o pomoc i odpowiedź w tej sprawie.
  Pozdrawiam

 20. Tomasz pisze:

  Chciałbym zapytać autora testu o sprawę hipoteki, bo zgodnie z tym co wyczytałem nabycie nieruchomości na licytacji następuje bez jakichkolwiek obciążeń, chodzi mi o hipotekę obciążającą lokal, bo tylko ta kwasja mnie interesuje. Wyczytałem na innej stronie, że są także adnotacje w KW, że może być sytuacja pełnego pokrycia praw w cenie nabycia i te długi trzeba doliczyć do ceny nabycia lokalu.
  Moje pytanie jest takie czy w KW obok wpisie o ustanowionej hipotece np. z banku i jej rodzaju powinna znajdować się informacja o pełnym pokryciu praw w cenie nabycia i tylko w tym przypadku pokrywa się zobowiązania dłużnika wobec wierzycieli.
  Nie rozumiem kiedy dokładnie hipoteki wygasają, gdyż chciałbym kupić na licytacji komorniczej mieszkanie ale nie wiem czy hipoteki zostaną utrzymane czy raczej nie.
  Proszę o odpowiedź.

 21. Rafa pisze:

  Jeśli mam już prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności, to ile mam czasu, żeby dokonać zmian w KW? I co w sytuacji, jeśli jeszcze nie dokonano podziału sumy. Czy poczekać na to, aż komornik dokona podziału sumy i ten podział się uprawomocni?

 22. Marcin pisze:

  Prosiłbym o doprecyzowanie co oznacza ” zapłacenie całej ceny nabycia gotówką.” Czy przelew bankowy jest tożsamy? Jeśli nie jaka jest różnica?
  Z góry dziękuję za informację

 23. Marcin pisze:

  Czy jeśli jestem w posiadaniu prawomocnego postanowienie o przysądzeniu własności nieruchomości, to czy wpisy w dziale III i IV KW winny zostać usunięte na podstawie art. 1003 kpc czy muszę złożyć wniosek o wykreślenie wpisów z KW i co za tym uiścić opłatę od każdego wykreślenia? Pytam ponieważ przy kilkunastu lub kilkudziesięciu wpisach generuje to konkretną sumę.

 24. Łukasz pisze:

  proszę o pomoc w temacie .
  dłużnik 2010 roku wziął kredyt hipoteczny ( bank wpisał sie na Kw), w 2012 wpisał swojej siostrę służebność dożywotnią i prawo do darmowego korzystania z nieruchomości ( akt notarialny ) . w 2014 komornik rozpoczął egzekucje . czy dobrze rozumiem że w związku z artykułem 1000 po zakupie licytowanej nieruchomości będę mógł wykreślić służebność na podstawie pierwszeństwa wpisu banku ? co za tym idzie roszczenie służebności w późniejszym terminie jest nieważne , do podważenia ? Jeśli tak to jak tego dokonać , przy zakupie na licytacji czy oddzielną sprawą . z góry dziękuje za pomoc

 25. Mario pisze:

  Witam,
  Temat licytacji nieruchomości przez komornika. W księdze wieczystej nieruchomości są ustanowione hipoteki:
  – hipoteka umowna zwykła
  – hipoteka umowna kaucyjna,
  – hipoteka umowna,
  – dwie hipoteki przymusowe (ZUS),
  Suma wszystkich obciążeń stanowi wielokrotność wartości nieruchomości. Czy dokonując zakupu na licytacji komorniczej roszczenia wszystkich wierzycieli wygasają? Czy wierzyciele hipoteki przymusowej będą rościć ode mnie spłaty zadłużenia?
  Proszę o wyjaśnienie.
  pozdrawiam

 26. Maria pisze:

  A może ktoś poradzi, co można zrobić w następującej sytuacji:
  Licytacja komornicza nieruchomości rolnej zabudowanej (1 hektar działki w części zalesionej plus stary, drewniany dom) rozpoczęła się w 2014 roku. Przed przystąpieniem do licytacji dowiadywałam się u komornika o zachowanie dłużnika, gdzyż nie chciałam przystepować do licytacji i mieć kłopoty. Zostałam zapewniona, że Pan jest „nie groźny”. Po zakończeniu licytacji w 2016 r skierowane zostały do mnie pogróżki przez dłużnika w stylu: nie pozwolę, by ktokolwiek poza mną cieszył się użytkowaniem tej nieruchomości.
  I tak poza słowami przystąpił do czynów składając zażalenia na wszelkie poczynania Sądu i uniemożliwiając aż do dziś formalne przejęcie nieruchomości przez nowego właściciela, w miedzyczasie dewastując nieruchomość (m.in. została wycięta spora ilość starych drzew) i to po fakcie, jak wystapiłam do Sądu o zmianę zarządcy nieruchomości (która także wciąż nie została orzeczona).
  Dziś mogę powiedzieć, że licytowałam inną nieruchomość niż jest obecnie, jej wartość spadła drastycznie. Jakie mam wyjście z tej sytuacji?

 27. Ela pisze:

  Mam następujący problem: prowadziłam egzekucję z nieruchomości dłużnika. Przed zajęciem nieruchomości uzyskałam na swoją rzecz hipotekę przymusową wpisaną na podstawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym (oczywiste innego niż ten na podstawie, którego prowadzono egzekucję). Nieruchomość została sprzedana na licytacji, komornik sporządził plan podziału, kwota zabezpieczona hipotecznie została ujęta w planie, ale została pozostawiona na rachunku depozytowym w oparciu o art. 1036 par. 2 kpc, ze względu na fakt, że „wierzyciel nie złożył tytułu wykonawczego”, który przecież stanowi podstawę wpisu do KW i jest w aktach KW. Plan zaskarżyłam zarzutami, czekam na termin. Nie mam pojęcia co zrobić jeśli sąd przychyli się do oceny komornika. Czy istnieje jakiś sposób na podjęcie tych środków z depozytu w razie negatywnego rozpoznania zarzutów. Pomocy!!!

 28. Jakub pisze:

  Witam.
  Interesuje mnie temat ” Podstawą wykreślenia hipoteki może być również samo postanowienie o przysądzeniu własności, ale tylko jeżeli zostało w nim stwierdzone zapłacenie całej ceny nabycia gotówką”. Jako wierzyciel alimentacyjny, jestem przed II licytacją nieruchomośći dłużnika z mojego wniosku i jeżeli nie zostanie sprzedana, to zamierzam przejąć ją na własność (dług w wysokości 50% ceny oszacowania). Czy jeżeli zaliczę wierzytelność na poczet ceny i gotówką dopłacę tylko różnicę do ceny oszacowania, to ten sposób nie będzie uznany za „zapłacenie całej ceny nabycia gotówką”? Nie będzie wtedy podstawy do wykreślenia figurującej hipoteki ( jedna hipoteka bankowa)?
  Proszę o wyjaśnienie.
  Pozdrawiam
  Jakub

 29. Elżbieta pisze:

  Niestety sądy nie zawsze wydają wyroki zgodnie z logiką. W moim przypadku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał zapłatę na rzecz Getin Noble Bank, kwotę 210.000 zł, pomimo iż należna wierzytelność banku od 2015 r. znajduje na koncie depozytowym Ministra Finansów. Sąd oddalił odsetki i nie zasądził kosztów sprawy na zasadzie słuszności, ale nie zasądził na naszą rzecz poniesionych przez nas kosztów sprawy chociaż uznał, że bank nie musiał wnosić powództwa. RPO nie udzielił nam żadnego wsparcia,chociaż zostaliśmy podwójnie obciążeni za tą samą wierzytelnością.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *