Monthly Archives

kwiecień 2016

Czy przy orzekaniu o zakazie działalności istotna jest kwestia winy i skutków działań? Chodzi mianowicie o to, czy aby orzec zakaz działalności przeciwko jakiejś osobie, konieczne jest wykazanie tylko, że nie zgłosiła w odpowiednim czasie wniosku o ogłoszenie upadłości, czy także tego, jaki jest jej stopień winy oraz jakie są skutki podejmowanych przez nią działań. Dotyczy to w szczególności obniżenia wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa upadłego oraz rozmiaru pokrzywdzenia wierzycieli. Innymi słowy, konieczne jest odpowiedzenie na pytanie, czy wina oraz skutki działań są przesłanką dotyczącą orzeczenia samego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej czy jedynie mają

Prawie pięć lat temu (o rety, jak ten czas leci), pisałem o możliwości dochodzenia roszczeń od spadkobierców dłużnika. Od tamtego czasu wiele przepisów uległo zmianie (niestety, na niekorzyść wierzycieli), ale jakaś tam możliwość dalszego dochodzenia roszczeń po śmierci została. Najczęściej zastanawiasz się, jak to zrobić, gdy zostaniesz od komornika pismo w sprawie zawieszenia postępowania na podstawie art. 819 kpc. Art. 819 § 1. Organ egzekucyjny zawiesza postępowanie z urzędu również w razie śmierci wierzyciela lub dłużnika. Postępowanie podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego. Dla dalszego prowadzenia egzekucji niezbędne jest więc

Niedawno wskazałem Ci na prostą zasadę umożliwiającą złożenie pozwu przeciwko dłużnikowi w sądzie położonym w miejscu wykonania umowy. Temat właściwości miejscowej jest jednak o wiele szerszy. Istnieje bowiem kilka sposobów, by skierować sprawę do bliskiego sądu. Dziś krótko omówię kolejny przepis, który znacznie ułatwia wierzycielowi dochodzenie od dłużnika roszczeń przed tym sądem, przed którym będzie to najdogodniejsze. Mowa o przepisie art. 46 § 1 K.p.c., który umożliwia stronom umowy wybrać sąd, który będzie rozpatrywał spory związane właśnie z tą umową. Innymi słowy – strony zgodnie mogą wyznaczyć sąd, który – w