Posts in Category

Nowelizacja kpc

Nowelizacja kpc z 19 sierpnia 2011 r. przynosi również nowości w zakresie licytacji ruchomości. Podobnie jak to jest przy sprzedaży nieruchomości wprowadzona zostanie rękojmia. Aktualnie konsekwencją „rezygnacji” z nabycia wylicytowanej u komornika rzeczy ruchomej i nie wpłacenia ceny jest utrata prawa wynikającego z przybicia, czyli prawa do przeniesienia własności. Zgodnie natomiast z art. 872 § 3 kpc: Od nabywcy, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w terminie przepisanym, komornik ściągnie sumę odpowiadającą jednej dziesiątej części sumy nabycia, na którą będzie zaliczona kwota przez nabywcę wpłacona. Jest to

W kwietniu cieszyłem się, że nasz racjonalny ustawodawca zauważył zbędny formalizm nadawania klauzuli wykonalności w odrębnym postanowieniu, zamiast stosowanej jeszcze do niedawna pieczątki. Liczyłem nawet na szybką ścieżkę… Wszak nie od dziś wiadomo, że dochodzenie wierzytelności bez tytułu wykonawczego ma swoje wady. Apel w sprawie reformy postępowania klauzulowego wystosowały też szacowne stowarzyszenia pracowników sądów: Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych i Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Sędziów. Zwróciły się one wspólnie do Marszałka Sejmu RP o pilne podjęcie prac legislacyjnych w celu uproszczenia procedury nadawania orzeczeniom klauzul wykonalności. I co?

Ostatnia nowelizacja kpc z 19 sierpnia 2011 r. wprowadza zmiany także w zakresie postępowania egzekucyjnego. Warto o tym pamiętać. Niewielka zmiana dotyczy także tego szczególnego postępowania jakim jest wyjawienie majątku. O samej instytucji już pisałem, zachęcając do korzystania z niej. A jakie korzystne dla Ciebie zmiany przynosi nowelizacja kpc z 19.08.2011 r.? Po pierwsze pojawia się nowa przesłanka pozwalająca na wystąpienie z wnioskiem o wyjawienie majątku. Zgodnie z nowym art. 913 § 2 pkt 2 kpc Wierzyciel może żądać wyjawienia majątku także przed wszczęciem egzekucji, jeżeli: (…) 2)      po uzyskaniu

Prasa ciągle pisze o ostatniej nowelizacji kpc, ale głównie w kontekście przepisów ogólnych procedury cywilnej oraz zniesienia postępowania gospodarczego. Egzekucję jakoś się pomija, niesłusznie. Egzekucja to odzyskanie pieniędzy, a pieniądze w gospodarce są jak krew. Prasa przypomni sobie o dochodzeniu wierzytelności w razie jakiejś spektakularnej wpadki komornika albo upadłości. Ale co zrobić, tak widać musi być. Egzekucja powinna przebiegać jawnie. Co nie znaczy, że komornik musi zawiadamiać o czynnościach egzekucyjnych. Wyjątkowo tylko wzywa się wierzyciela a jeszcze rzadziej dłużnika. I bardzo dobrze, komornik powinien bowiem działać jak japoński ninja, z

Jedna ustawa i połowa biblioteki prawnika do kosza. Na szczęście nowelizacja, o której chcę napisać, nie jest aż tak wielka, a poza tym korzystam z programów prawniczych, więc nie będzie czego wyrzucać 8) Ale ad rem. Otóż Sejm właśnie uchwalił ustawę nowelizującą kpc i niektóre inne ustawy (jeszcze nie została opublikowana). Projekt dostępny jest na stronach Sejmu. Zmiany są naprawdę daleko idące (np. likwidacja odrębnego postępowania gospodarczego), także w zakresie postępowania egzekucyjnego. Nowela wejdzie w życie za jakieś 7 miesięcy (pół roku po publikacji). Nowości te będę sukcesywnie komentował na

1 19 20 21 Strona 21 z 21