Kiedy sąd zawiadamia BIG o długach?

Biura Informacji Gospodarczej to wg mnie nadal słabo wykorzystane instytucje. Dawno, dawno temu o nich wspominałem. I cieszę się, że ich znaczenie dostrzegło także Ministerstwo Sprawiedliwości.

W informacji gospodarczej uzyskiwanej w BIG znajdują się m. in. dane dotyczące wiarygodności płatniczej, dane dotyczące zobowiązań pieniężnych oraz informacja czy dana osoba posłużyła się podrobionym lub cudzym dokumentem. Przeważnie takie informacje dostarcza do BIG wierzyciel (np. nasi klienci), ale są przypadki kiedy niektóre informacje są przekazywane do BIG przez organy państwowe. W takiej sytuacji przekazanie informacji jest obowiązkowe, a zakres określony informacji określony ustawą. Oto szczegóły:

Zgodnie z art. 12a Kodeksu karnego wykonawczego, informacja  m.in. o nieuiszczonych grzywnach, nawiązkach na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych, które zostały orzeczone prawomocnym orzeczeniem wydanym w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie, podlega ujawnieniu w BIG. Taką informację sądy obowiązkowo przekazują do wszystkich BIG zgodnie z § 372 ust. 1 regulaminu urzędowania sądów powszechnych:

Informację gospodarczą o powstaniu zaległości w uiszczeniu w całości lub części należności, o których mowa w art. 12a § 1 K.k.w., sporządzoną zgodnie ze standardem zamieszczonym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Sprawiedliwości, pracownik sądu lub referendarz sądowy przekazuje do wszystkich biur informacji gospodarczej w postaci elektronicznej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od upływu terminu uiszczenia tej należności.

I choć art. 12a KKW funkcjonuje już od ponad roku, to od 1 lipca 2016 r. uległy zmianie przepisy regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Od tej pory informacja musi być zgodna ze standardem Ministra Sprawiedliwości. Do 31 grudnia 2015 r. informacja ta była przekazywana w sposób określony w regulaminach zarządzania danymi uchwalanymi przez zarządy poszczególnych BIGów. Było to rozwiązanie niepraktyczne, które od bieżącego roku zastąpiono formą elektroniczną z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej.

Od 1 stycznia 2016 r. informację do BIG przekazuje pracownik sądu lub referendarz sądowy, podczas gdy do końca 2015 r. należało to jeszcze do obowiązków samego sędziego.

Warto podkreślić, że należności o których mowa w art. 12a KKW są zasądzone w prawomocnym orzeczeniu wydanym w sprawie karnej, a więc w sprawie, w której dana osoba jest oskarżona o przestępstwo lub w sprawie o wykroczenie. Taka informacja sprzyja więc nie tylko ocenie możliwości płatniczych potencjalnego kontrahenta, ale również przyczynia się do dokonywania oceny moralnej takiej osoby. I ten dług wcale nie musi być big, wystarczy całkiem small.

Wprowadzenie drogi elektronicznego zawiadamiania BIG przez sądy będzie skutkowało szybszym wprowadzaniu tych danych do informacji gospodarczej. A o tym, że dłużnik oprócz zobowiązań cywilnych, nie płaci również grzywien orzeczonych wyrokiem karnym będzie mógł dowiedzieć się każdy. I każdy będzie mógł sam ocenić tę osobę.

Ta zmiana może przyczynić się albo do zwiększenia stopnia „spłacalności” należności sądowych albo do zwiększenia zainteresowania BIG. Mam też nadzieję, że coraz mniej opłacalne będzie „bycie dłużnikiem”, bo wiadomość o tym będzie łatwo i szybko dostępna.

Obecnie w planach są dalsze zmiany w zakresie działania giełd wierzytelności. Do tematu na pewno jeszcze powrócę.

20160713_174545-01

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły
Roszczenia wobec upadłego
Pozew z weksla od konsumenta

Komentarz do tego wpisu post

  1. Student pisze:

    BIG nie jest tak popularny jak powinien być. Może to się zmieni dzięki tej ustawie. Gdyby każdy sprawdzał swoich kontrahentów rzetelniej może mniej firm by dziś upadało.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *