Nowości w postępowaniu klauzulowym c.d.

O zmianie kpc w zakresie klauzuli wykonalności już pisałem. Ale nowelizacja wprowadza również inne zmiany, o których warto wspomnieć, a które jeszcze bardziej upraszczają postępowanie klauzulowe.Tymi „nowościami” są dodane do kpc artykuły 794¹ i 7942  .

Najpierw ten pierwszy, art. 794¹ kpc

§ 1. Postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności w części, w jakiej przyznano w nim wierzycielowi zwrot kosztów postępowania, podlega wykonaniu bez potrzeby zaopatrywania go w klauzulę wykonalności.

§ 2. W razie wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w sposób określony w art. 783 § 3 albo 4, rozstrzygnięcie o przyznaniu wierzycielowi zwrotu kosztów postępowania umieszcza się w klauzuli wykonalności.

Przepis ten tworzy regulację dla  zwrotu kosztów postępowania klauzulowego bez nadawania klauzuli wykonalności postanowieniu w tej części, które dotyczy kosztów tego postępowania. I w zasadzie potwierdza istniejącą praktykę, wynikającą zresztą z uchwały SN z 1974 r.

Natomiast w przypadku, gdy klauzula wykonalności zostanie umieszczona w nowy, „uproszczony” sposób omawiany we wcześniejszym wpisie, również postanowienie o kosztach będzie wydane w sposób uproszczony. Tam, gdzie postanowienie o nadaniu klauzuli będzie wydawane bez spisywania odrębnej sentencji, a jedynie poprzez umieszczenie jej na tytule egzekucyjnym (pieczątka), będzie zawierać także rozstrzygnięcie o przyznaniu wierzycielowi zwrotów kosztów postępowania. I można z tym od razu do komornika.

Drugi nowiutki przepis dotyczy uzasadniania i doręczania postanowień o nadaniu klauzuli wykonalności – nowy art. 7942  kpc

§ 1. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym doręcza się tylko wierzycielowi. Postanowienie co do nadania klauzuli wykonalności, o której mowa w art. 783 § 4, doręcza się w sposób przewidziany w art. 1311 k.p.c.

§ 2. W razie wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności w sposób określony w art. 783 § 3 albo 4, uzasadnienie postanowienia sporządza się i doręcza wierzycielowi na jego wniosek zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia wydania mu tytułu wykonawczego albo zawiadomienia go o utworzeniu tytułu wykonawczego w systemie teleinformatycznym.

§ 3. Dłużnik może żądać sporządzenia uzasadnienia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności i doręczenia postanowienia z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Jeżeli postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności zostało wydane bez spisywania odrębnej sentencji, dłużnikowi doręcza się wyłącznie uzasadnienie postanowienia.

Nie będzie już zatem sporządzania z urzędu uzasadnień w spawach, gdzie klauzula została nadana. Jeżeli, jako wierzyciel, chcesz otrzymać uzasadnienie postanowienia o nadaniu „uproszczonej” (czyli na nakazie czy wyroku) klauzuli wykonalności będziesz musiał w terminie tygodniowym złożyć wniosek do sądu o jego sporządzenie i doręczenie. Dla dłużnika obowiązywać będzie również termin tygodniowy, jednakże liczony on będzie od dnia doręczenia mu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, przy czym otrzymywać będzie jedynie samo uzasadnienie (bez sentencji postanowienia, bo ona będzie na pieczątce). W 99% przypadków takie uzasadnienie nie było potrzebne, zatem po co marnować czas?

Pamiętaj, że postanowienia, w których sąd odmówi Ci z jakichś powodów nadania klauzuli wykonalności, będą nadal uzasadniane z urzędu.

Konsekwencje wprowadzenia tych przepisów będą bardzo podobne do omawianych poprzednio. Wyraźnie widać, jaki jest cel nowelizacji –usprawnienie i skrócenie czasu oczekiwania na tytuł wykonawczy. Ma to dosyć spore znaczenie biorąc pod uwagę, że w sytuacji, gdy jest już wydany prawomocny wyrok, dłużnik może podejmować próby ukrycia swojego majątku w okresie pomiędzy wydaniem wyroku a wszczęciem postępowania egzekucyjnego. Również sporządzanie uzasadnień jedynie na wniosek wydaje się bardzo rozsądnym posunięciem. Widać, że ustawodawca wziął sobie do serca krytykę długości trwania postępowań i podjął działania chociaż na polu postępowania klauzulowego.

Pamiętaj, że zmiany te wejdą w życie 10 kwietnia 2014 r.

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły

 1. Lech pisze:

  Klauzula na klauzuli? A klauzula na klauzuli na klauzuli? Nie zdarzyło mi się, abym występował o klauzulę na te 6zł opłaty kancelaryjnej i nie przypominam sobie kłopotów z tego powodu.

 2. ppp pisze:

  Dokładnie ja tak samo jak Lech, nigdy nie występowałem o klauzulę na 6 zł, sąd z automatu mi wpisywał na pieczątce klauzulowej 6 zł.

 3. Karol Sienkiewicz pisze:

  Chyba przedobrzyłem z tym wpisem 🙂 Do korekty….

 4. Ale muszę przyznać, że na ustawodawcę, to się Pan Karol nie nadaje 🙂 Tenże bowiem, jak ma zrobić korektę, to zamiast wyrzucić niepotrzebne zdanie, dokłada za nim 10 nowych, sprawiających, że jeszcze mniej można z tego wszystkiego zrozumieć.

 5. Ariel pisze:

  Dlatego właśnie Pan Karol nadaje się na ustawodawcę, bo dokładając 10 zdań powoduje,że ustawa będzie niezrozumiała już dla nikogo, tym samym może dotyczyć wszystkiego 😉

 6. Anna pisze:

  Witam!
  Właśnie dostałam postanowienie sądu, w którym sąd zmienia postanowienie referendarza sądowego o nadaniu klauzuli wykonalności i oddala wniosek o nadanie klauzuli. Pozwany wniósł skargę na orzeczenie referendarza o nadaniu kw twierdząc, że nakaz został nieprawidłowo doręczony.
  Czy w takiej sytuacji przysługuje zażalenie na wydane przez sąd postanowienie? W żadnym komentarzu nie mogę znaleźć nic na ten temat,
  Art. 767(3a) stanowi jedynie, że “rozpoznając skargę, sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza utrzymuje w mocy albo je zmienia”. Sąd orzeka tu jako sąd II instancji czy oznacza to,że zażalenie nie przysługuje?

 7. A ten przepis art. 794¹ § 1. kpc nie dotyczy przypadkiem wszystkich kosztów procesu? Nie wiem, czy to w związku ze świątecznym przejedzeniem, ale czegoś tu nie rozumiem.

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Iwo, może połączenie mazurka i białej kiełbasy? Bo jakież to koszty mogą być przyznane w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności?

 8. Marlena pisze:

  Witam Pana!
  Już się pogubiłam. Mam wyrok w sprawie pracowniczej, w którym sąd nadał rygor natychmiastowej wykonalności w części(wynagrodzenie za jeden miesiąc). Czy aby móc skierować sprawę do egzekucji muszę na ten rygor uzyskać kaluzule wykonalności? czy sąd nada ją z urzędu? Gdzie na blogu Pan pisał,że sąd nada j z urzedu w sprawach pracowniczych. Jaka jest podtsawa prawna tego?
  Z góry bardzo dziękuję za odpowiedz.

 9. Krzysztof pisze:

  III CZP 4/05 mnie załamało.
  w dużej sprawie Sąd nadał klauzulę mimo że wpłynął w terminie sprzeciw. I teraz trzeba płacić 1/5 wpisu, żeby zażaleniem usunąć tę klauzulę? Może zna Pan coś nowszego, żeby to jednak było 30 zł od zażalenia na nadanie klauzuli?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Krzysztof, niestety, zażalenie do zażalenie i nie chce być inaczej… Może zwolnienie od kosztów z uwagi na błąd sądu?

 10. Agata pisze:

  Panie Mecenasie, a co w przypadku gdy sąd nadał klauzulę pod wyrokiem czyli jak pan pisze w uproszczony sposób a nie wpisał w niej kosztów które poniosłam na opłatę za nadanie klauzuli? Przecież wnosiłam o takie koszty.

 11. Bogdan pisze:

  Otrzymałem wezwanie do dokonania potrąceń z renty lub emerytury. Czy na tej podstawie mogę zaskarżyć klauzulę wykonalności ?
  Zawiadomienia o wszczęciu egzekucji nie otrzymałem.

 12. Bogdan pisze:

  Otrzymałem to wezwanie jako dłużnik.

  • Lech pisze:

   Zatem wysłanie ci odpisu zajęcia emerytury/renty jest poprawną procedurą i nie jest to podstawą do uchylenia klauzuli. Skąd ten pomysł???

 13. Bogdan pisze:

  A co z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji i z postanowieniem o przyznaniu adwokatowi kosztów zastępstwa ? Tych dokumentów komornik przysłać nie musi?

 14. Bogdan pisze:

  Pomysł stąd, że Komornik nie przysłał mi ZAWIADOMIENIA O WSZCZĘCIU EGZEKUCJI.

 15. Bogdan pisze:

  Trochę poczytałem i:
  – W postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika organ egzekucyjny ma obowiązek doręczenia zawiadomienie o wszczęciu egzekucji (805 kpc). Może mieć ono formę pisemnego zawiadomienia, odpisu zajęcia (np. wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego) lub protokołu zajęcia ruchomości.
  Zgodnie z art. 795 §2 kpc z chwilą doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji rozpoczyna się bieg terminu do wniesienia przez niego zażalenia na postanowienie o nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności. Zażalenie kieruje się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu I instancji, który nadał klauzulę wykonalności (art.394-398 kpc) w terminie tygodniowym.

 16. Bogdan pisze:

  Złożyłem zażalenie na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności. Sąd jeszcze się w sprawie nie wypowiedział.
  Złożyłem skargę na czynności komornika na podstawie wezwania do dokonywania potrąceń z renty lub emerytury. W piątek otrzymałem od komornika zawiadomienie o umorzeniu egzekucji z emerytury (renty).
  Pytanie: czy mam problem z głowy, czy może się jeszcze coś wydarzyć ?

 17. Bogdan pisze:

  Problemy dopiero się zaczęły:
  – Sąd wzywa mnie do uiszczenia opłaty od skargi w kwocie 300,00zł, ( trzysta złotych)
  – komornik mimo, że umorzył postępowanie to wszczął kolejne pod tą samą sygnaturą akt,
  – ZUS potrącił już 25 % brutto emerytury pomimo umorzenia postępowania.
  Czy ktoś czyta to co napisałem?

 18. Bogdan pisze:

  Wpis – Dochodzenie wierzytelności-
  Są dwie strony postępowania i ta strona, która ma zapłacić niekoniecznie jest tą stroną złą.
  Moje pytanie : – dochodzenie wierzytelności zgodnie z prawem, czy za wszelką cenę?

 19. Bogdan pisze:

  Może i filozofuje.
  Sąd wydał postanowienie w którym zasądził na rzecz oskarżyciela prywatnego XXX łącznie kwotę yyy tytułem zwrotu wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika w sprawie.
  Moje pytanie: – czy przed złożeniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności pełnomocnik oskarżyciela prywatnego powinien mnie wezwać do zapłaty zasądzonej kwoty, wskazać komu i w jakim terminie mam zapłacić ?

 20. Bogdan pisze:

  ,,może” ale czy chce?
  ,, Jest praktyką, że pełnomocnicy stron procesowych wzywają drugą stronę do wykonania prawomocnych wyroków” ORA w mieście XXX.
  Zastosowanie znajdzie tu również art. 479 do 12 & 2 kpc- dowód wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia…
  Wcześniej pisałem czy za wszelką ceną? Dla zarobienia 150,00zł jakie przyzna pełnomocnikowi komornik. Pełnomocnik nie wezwał mnie do spełnienia świadczenia i się zaczęło:
  -postanowienie wraz z uzasadnieniem otrzymuję 29.09.2014r.
  -w dniu 02.10.2014r. Sąd nadaje klauzulę wykonalności.
  – w dniu 22.10.2014r. komornik wszczyna egzekucję – na nie moje nazwisko i na nie mój pesel.
  Pytania; – czy adwokat postąpił etycznie?
  – czy Sąd nie powinien żądać przedłożenia wezwania do dobrowolnego spełnienia świadczenia i dopiero wtedy nadać klauzulę wykonalności? (chodzi o zasadę równego traktowania stron). cdn.

 21. Bogdan pisze:

  Nastała cisza.
  Kolejne pytanie:
  – czy Sąd powinien nadać klauzulę wykonalności w sytuacji gdy postanowienie wraz z klauzulą ma trzy strony, a prawnik wpłacił tylko sześć złotych? ( o 12 zł za mało).
  – czy Sąd powinien profesjonalistę wezwać do uzupełnienia braków formalnych i dopiero po ich uzupełnieniu nadać klauzulę wykonalności, czy zastosować artykuł jak przy apelacji i wniosek odrzucić?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Bogdan, im bardziej żądasz odpowiedzi tym mniej ją otrzymasz…. A na pewno jej nie otrzymasz, jeżeli będę miał cień podejrzenia, że jesteś dłużnikiem.

   • Ogorek pisze:

    Dluznikami sa nazywane w tym kraju osoby podczas gdy rzekomy wierzyciel w pozwie podal nieprawidlowy adres, wiec to ze ktos jest tak nazywany nic nie znaczy, tylko prawiczkom sie wydaje, ze moga bezkarnie okradac ludzi, ale do czasu kiedy Janosik XXI wieku zacznie zdejmowac takie hieny windykacyjne jak kroliki…..

 22. Bogdan pisze:

  Wpis styczeń 4, 2015 o 13:55

 23. Bogdan pisze:

  – Co to jest DYSKRYMINACJA?

 24. Jakub pisze:

  Taka sytuacja: zapłaciłem nakaz zapłaty – w porozumieniu z wierzycielem. Dwa miesiące później dostaję zajęcie komornicze – dotyczy kosztów klauzuli (66 zł) i zastępstwa (15zł) oraz kosztów komorniczych. Klauzula została wystawiona miesiąc po zapłacie nakazu. Czy to nie jest przykład niecelowej egzekucji? Czy taka klauzula i koszty mogą się ostać?

  dziękuję

 25. Jarek pisze:

  to w wypadku, kiedy powód cofa pozew, sąd wydaje postanowienie o zasadzeniu kosztów na rzecz pozwanego, to od razu z takim postanowieniem można “iść” do komornika?

 26. Mela pisze:

  Witam,
  Mam problem z wierzycielem. Wygrał proces a sąd zasadził koszty zastępstwa procesowego, złożyłam odwołanie, które zostało oddalone i znowu zostały zasądzone koszty . Po otrzymaniu wyroku zapłaciłam dobrowolnie koszty zasądzone w I i II instancji. Teraz pełnomocnik wezwał mnie do zapłaty kosztów postępowania klauzulowego i grozi egzekucją. Nie wiedziałam, że złożył wniosek o klauzulę. Zapłaciłam całą należność zasądzoną wyrokiem bez wezwania. Egzekucja nie była wszczynana.
  Czy wierzyciel może wszcząć postępowanie egzekucyjne tylko w celu wyegzekwowania kosztów postępowania klauzulowego ?

 27. Dorota pisze:

  Dzień Dobry, czy w sprawie gdzie nadana jest klauzula od dłużnika na rzecz Skarbu Państwa , a występuje pełnomocnik – (wniosek ni e podpisał pełnomocnik) – klauzulę wypisuje się na rzecz Skarbu Państwa , z pominięciem pełnomocnika, bez przyznania kosztów, chociaż strona o nie wnosiła i doręcza się tytuł Skarbowi Państwa a nie pełnomocnikowi ?

 28. Alicja15 pisze:

  Panie Karolu, jakiś czas temu – co wynika z wpisu Pana osobistego autorstwa, pokierowanego do jednego z kierujących do Pana swoje zapytanie wraz z prośbą o Pana odpowiedź – napisał Pan, cyt.: “Bogdan, im bardziej żądasz odpowiedzi tym mniej ją otrzymasz…. A na pewno jej nie otrzymasz, jeżeli będę miał cień podejrzenia, że jesteś dłużnikiem.:
  Tak się składa, że jestem fanką Pana wpisów i wszelkich konkretnych, rzeczowych i moim zdaniem potwierdzających Pana wiedzę prawną artykułów i odpowiedzi na zadane Panu pytania.
  Do czasu jednak.
  Otóż Pana w/w słowa moim zdaniem mogą wskazywać na to, że wg Pana oceny dłużnik to gorszy sort, nie zasługujący nawet na otrzymanie od Pana odpowiedzi na pytanie, a kto wie, może nawet pomocy prawnej czy sprawiedliwego wyroku Sądu. Przepraszam najmocniej, Panie Karolu, ale to niestety kojarzy mi się z lekka z kwestią żydowską: Mianowicie mam wrażenie, że – co moim zdaniem wynika z Pana słów “Bogdan, im bardziej żądasz odpowiedzi tym mniej ją otrzymasz…. A na pewno jej nie otrzymasz, jeżeli będę miał cień PODEJRZENIA, że jesteś dłużnikiem” – mam wrażenie, że dłużników traktuje Pan jako gorszych od wierzycieli i nie zasługujących na otrzymanie od Pana, a więc od doskonale zorientowanego prawnika, odpowiedzi na pytanie. Faszystami w przypadku kwestii żydowskiej (faszyści traktowali Żydów, jako podludzi) kierowały antyżydowskie fobie i uprzedzenia. A co Panem, Panie Karolu, kieruje, że mając cień tego, co Pan nazwał “podejrzeniem”, że ktoś jest dłużnikiem, nie zamierza Pan takowemu udzielić odpowiedzi na zadane Panu pytanie wraz z prośbą o Pana odpowiedź?
  Ja jestem dłużnikiem, ale nie wstydzę się tego, ponieważ firma Profi Credit oszukała mnie i wielu innych klientów finansowo i w celu wyłudzenia ode mnie lichwy złożyli przeciwko mnie zawiadomienie do Prokuratury z art. 286 KK, aby tym fałszywym oskarżeniem wyłudzić ode mnie nienależnie żądane ode mnie pieniądze (moja sprawa już była nagłośniona w telewizji). A także sprawa z ostatnich dni: w przypadku Kancelarii Medius mam komornika, mimo, że nie ma ŻADNEGO zobowiązania. A komornik czeka na to, aż łaskawie Medius napisze do komornika wniosek o umorzenie bezpodstawnie prowadzonej wobec mnie egzekucji. Ale to nie jest w interesie Kancelarii Medius, bo wolą wziąć w kieszeń dwa razy kwotę, niż jeden raz, zgodnie z wyrokiem wydanym w postępowaniu upominawczym, mimo, że zapłaciłam całą orzeczoną przez Sąd kwotę zobowiązania.
  Czy w dalszym ciągu, Panie Karolu, uważa Pan dłużników za gorszy, nie zasługujący na Pana odpowiedzi sort?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Alicja15, nie dzielę ludzi na sorty, po prostu ten blog jest przeznaczony dla wierzycieli.

   • Marlena pisze:

    Czyli wychodzi na to, że wierzyciel może być ostatnią szują i oszustem ale jest wierzycielem i otrzyma odpowiedź na każde pytanie. Natomiast dłużnik, czasami osoba zupełnie niewinna, czasem nieporadna, nie otrzyma żadnej odpowiedzi, bo jest dłużnikiem, czyli osobą niewiarygodną. Nie zawsze białe jest białe.

    • Lech pisze:

     To znaczy, że tutaj wierzyciel czasem uzyska pomoc za darmo. Natomiast na pewno każdy dłużnik, który zapłacił za czas i wiedzę mecenasa Sienkiewicza, dostanie od niego pomoc w ramach wykonywanych przez niego usług.

     • Agencja15 pisze:

      W odniesieniu do mojej powyższej (Alicja15) wypowiedzi oraz w odniesieniu do zamieszczonych pod moim wpisem wypowiedzi pani Marleny, jak i udzielonych nam odpowiedzi niestety po raz kolejny stwierdzam z ogromną przykrością, że Pan Karol dzieli ludzi na lepszy i gorszy sort. Lepszy sort to wierzyciele, którzy zwykle otrzymują tutaj pomoc za darmo, a gorszy sort, to dłużnicy – nawet ci, którzy dłużnikami są, ponieważ np. stracili pracę lub tak jak ja byłam dłużnikiem z powodu ciężkiej choroby mojego męża (wiek 38 lat, diagnoza: białaczka limfatyczna, a potem szereg innych chorób: nerek i wątroby prawdopodobnie będących skutkiem przyjmowanej przez niego chemii i sterydów) i niestety nie byłam w stanie porozumieć się z wierzycielem Profi Credit, mimo, że kilkakrotnie proponowałam wierzycielowi ugodę przed Mediatorem Sądowym. Profi Credit nie chciała jednak rezygnować z lichwiarskich odsetek oraz z innych, fikcyjnych i w wysokości 6.300 zł bezprawnie żądanych ode mnie kosztów. Moja sprawa z Profi skończyła się tak, że spłaciłam całe zobowiązanie, ale dopiero po uprawomocnieniu się wyroku Sądu w postępowaniu cywilnym z mojego powództwa przeciwko temu wierzycielowi, w którym to postępowaniu orzekł, że wysokość mojego rzeczywistego zobowiązania jest o 6.300 zł mniejsza, niż żądana ode mnie do zapłaty. Dlatego nie wstydzę się, że byłam w przeszłości dłużnikiem, wręcz odwrotnie – widzę, że instytucje finansowe w podobny sposób wykorzystują brak orientacji prawnej konsumentów, a więc niejednokrotnie oszukują własnych klientów. Ja obecnie mam status pokrzywdzonej przez tego mojego wierzyciela na Prokuraturze Okręgowej z art. 286 KK oraz z art. 270 par. 2 KK.
      Panie Karolu, uważam, że byłoby bardziej uczciwie, gdyby Pan wprost napisał tutaj na swojej stronie internetowej, że za darmo udziela Pan porad wyłącznie wierzycielom, natomiast dłużnikom udziela Pan porad wyłącznie za pieniądze, a więc w ramach wykonywanych przez Pana usług.
      Segregacja każdemu się rzuci się wtedy w oczy: wierzyciel za darmo czasami uzyska poradę, a dłużnik wyłącznie za pieniądze. Sorry, ale ja nie chciałabym korzystać z Pana usług, ani jako dłużnik, ani jako wierzyciel właśnie ze względu na to, w jaki sposób dzieli Pan jednak mimo Pana zapewnień ludzi. Mam nadzieję, że Pan to mimo wszystko przemyśli, Panie Karolu, czy warto w taki sposób postępować. Uważam, że ludzie znacznie chętniej korzystaliby z Pana usług, gdyby nie dzielił Pan ludzi na dobrych wierzycieli i złych dłużników tutaj na Pana stronie internetowej. Pana słowa, że ma Pan “PODEJRZENIE”, że jedna z osób pytających jest dłużnikiem potwierdza moje przekonanie w tej sprawie, ale mimo to chcę wierzyć, że zmieni Pan swoje negatywne nastawienie do dłużników. Pozdrawiam.

     • Karol Sienkiewicz pisze:

      Agencja 15, to jest blog o dochodzeniu wierzytelności, zatem ze swojej istoty jest przeznaczony dla wierzycieli. Wydaje mi się to dość oczywiste. Ale jest cała masa blogów przeznaczonych dla dłużników, gdzie zapewne uzyskasz pomoc.

     • Lech pisze:

      Moim zdaniem pan Karol powinien poczynić wyjątek i świadczyć darmowe usługi również dla dłużników – matek chorych córek.

 29. Alicja15 pisze:

  Ja już nie potrzebuję pomocy, ponieważ nie jestem dłużnikiem. Wręcz odwrotnie – zgodnie z orzeczeniem Sądu to mój wierzyciel ma obecnie dług wobec mnie. Panie Karolu, bardzo proszę nie mieć do mnie żalu, że wyraziłam swoją opinię na Pana stronie internetowej. Nie miałam zamiaru działać na Pana szkodę. Ostatecznie dzisiaj przyznaję Panu rację, ponieważ wyjaśnił mi Pan w sposób zrozumiały, że jest to blog dla wierzycieli. I nie mam już obecnie żadnych zastrzeżeń. Jednak nadal sądzę, że byłoby wskazane, aby wprost napisał Pan na swojej stronie internetowej, że na ewentualną Pana bezpłatną informację prawną na Pana blogu mogą liczyć wyłącznie wierzyciele. A dłużnicy nie. Wówczas sytuacja będzie dla wszystkich zrozumiała. Pozdrawiam i szczerze przepraszam za swoje wcześniejsze opinie.

 30. Kosinski Mariusz pisze:

  Witam, czy koszta zastepstwa procesowego sa kosztami postepowania? Chodzi o to czy po przyznaniu przez Sad zwrotu tych kosztow wierzycielowi potrzebna jest jeszcze klauzula wykonalnosci czy nie, czyli §794 pkt.1. Pozdrawiam. Mariusz.

 31. Mariusz pisze:

  Dziekuje i pozdrawiam.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *