Egzekucja z rachunku zbiorczego

Jakiś czas temu na omawiałem kwestię egzekucji z rachunku brokerskiego. Chodziło mi o art. 9118 kpc, który dość szczegółowo opisuje procedurę postępowania. Czy możliwa jest jednak egzekucja z rachunku zbiorczego?Reguluje to paragraf 6 tego przepisu:

6. Przepisów § 1-5 nie stosuje się do rachunku zbiorczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Co to jest ten „rachunek zbiorczy”? Dlaczego taka regulacja? Czy przez to egzekucja z takiego rachunku jest niemożliwa? Zobaczmy.

Rachunki zbiorcze to rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowo-rozliczeniowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do osób, dla których rachunki te formalnie są prowadzone, lecz należące do innej osoby lub innych osób. Ponadto, na takim rachunku nie jest możliwa identyfikacja osób uprawnionych z zapisanych na nich środków. Ustawodawca wprowadził tę instytucję w celu zapewnienia swobodnego dostępu firm inwestycyjnych z innych państw do polskiego rynku kapitałowego.

Podmioty, które są uprawnione do prowadzenia takich rachunków są enumeratywnie wymienione w art. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (domy maklerskie, banki, etc.). W tej samej ustawie w art. 8a znajduje się regulacja dotycząca rachunków zbiorczych

Art. 8a ust. 2. Rachunki zbiorcze mogą być prowadzone dla:

1) osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wykonują zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych i podlegają nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór nad instytucjami finansowymi w państwie członkowskim albo w państwie równoważnym;

2) zagranicznych firm inwestycyjnych nieprowadzących działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie rejestrowania instrumentów finansowych w państwie ich siedziby;

3) zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez otwierania oddziału, uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie rejestrowania instrumentów finansowych w państwie ich siedziby;

4) zagranicznych osób prawnych z siedzibą w państwie równoważnym, uprawnionych do prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie rejestrowania instrumentów finansowych w państwie ich siedziby, nieprowadzących działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) banków zagranicznych z siedzibą w państwie równoważnym, uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie rejestrowania instrumentów finansowych w państwie ich siedziby.

Zagraniczni inwestorzy korzystają z tego rozwiązania, ponieważ oznacza to obniżenie kosztów usług finansowych. Na takim rachunku mogą być rejestrowane wszystkie typy papierów wartościowych, jakie mogą podlegać zapisom na rachunkach papierów wartościowych. Nie pozwalają one na bezpośrednią identyfikację osób uprawnionych, co było jednym z powodów, dlaczego ustawodawca wyłączył rachunki zbiorcze zarówno spod egzekucji administracyjnej jak i egzekucji sądowej. Ponadto, przyjęcie takiego rozwiązania pozwala na uniknięcie sytuacji, w których mogłyby zostać zajęte papiery wartościowe znajdujące się na rachunku zbiorczym nie należące do dłużnika, a należące do innych osób.

Egzekucja z rachunku zbiorczego nie jest zatem możliwa. W obecnym stanie prawnym możliwa jest jedynie egzekucja z rachunków indywidualnych.

Karol Sienkiewicz

Od prawie 20 lat z pasją pomagam przedsiębiorcom w poruszaniu się po zawiłych przepisach prawa i korytarzach sądowych. Działam skutecznie i sprawnie.

Podobne artykuły
Zajęcie nadpłaty podatku

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *