Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Egzekucja z rachunku zbiorczego

Jakiś czas temu na omawiałem kwestię egzekucji z rachunku brokerskiego. Chodziło mi o art. 9118 kpc, który dość szczegółowo opisuje procedurę postępowania. Czy możliwa jest jednak egzekucja z rachunku zbiorczego?Reguluje to paragraf 6 tego przepisu:

6. Przepisów § 1-5 nie stosuje się do rachunku zbiorczego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Co to jest ten “rachunek zbiorczy”? Dlaczego taka regulacja? Czy przez to egzekucja z takiego rachunku jest niemożliwa? Zobaczmy.

Rachunki zbiorcze to rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowo-rozliczeniowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do osób, dla których rachunki te formalnie są prowadzone, lecz należące do innej osoby lub innych osób. Ponadto, na takim rachunku nie jest możliwa identyfikacja osób uprawnionych z zapisanych na nich środków. Ustawodawca wprowadził tę instytucję w celu zapewnienia swobodnego dostępu firm inwestycyjnych z innych państw do polskiego rynku kapitałowego.

Podmioty, które są uprawnione do prowadzenia takich rachunków są enumeratywnie wymienione w art. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (domy maklerskie, banki, etc.). W tej samej ustawie w art. 8a znajduje się regulacja dotycząca rachunków zbiorczych

Art. 8a ust. 2. Rachunki zbiorcze mogą być prowadzone dla:

1) osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które wykonują zadania w zakresie centralnej rejestracji papierów wartościowych i podlegają nadzorowi właściwego organu sprawującego nadzór nad instytucjami finansowymi w państwie członkowskim albo w państwie równoważnym;

2) zagranicznych firm inwestycyjnych nieprowadzących działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie rejestrowania instrumentów finansowych w państwie ich siedziby;

3) zagranicznych firm inwestycyjnych prowadzących działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez otwierania oddziału, uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie rejestrowania instrumentów finansowych w państwie ich siedziby;

4) zagranicznych osób prawnych z siedzibą w państwie równoważnym, uprawnionych do prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie rejestrowania instrumentów finansowych w państwie ich siedziby, nieprowadzących działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) banków zagranicznych z siedzibą w państwie równoważnym, uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie rejestrowania instrumentów finansowych w państwie ich siedziby.

Zagraniczni inwestorzy korzystają z tego rozwiązania, ponieważ oznacza to obniżenie kosztów usług finansowych. Na takim rachunku mogą być rejestrowane wszystkie typy papierów wartościowych, jakie mogą podlegać zapisom na rachunkach papierów wartościowych. Nie pozwalają one na bezpośrednią identyfikację osób uprawnionych, co było jednym z powodów, dlaczego ustawodawca wyłączył rachunki zbiorcze zarówno spod egzekucji administracyjnej jak i egzekucji sądowej. Ponadto, przyjęcie takiego rozwiązania pozwala na uniknięcie sytuacji, w których mogłyby zostać zajęte papiery wartościowe znajdujące się na rachunku zbiorczym nie należące do dłużnika, a należące do innych osób.

Egzekucja z rachunku zbiorczego nie jest zatem możliwa. W obecnym stanie prawnym możliwa jest jedynie egzekucja z rachunków indywidualnych.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: