Nowe brzmienie klauzuli wykonalności

O tym, że PESEL nabrał w procesie znaczenia, już pisałem.

A teraz wiemy, gdzie ten numer będzie wykorzystywany. Oczywiście w klauzuli wykonalności. Zmiany są daleko idące.Otóż już niedługo, bo 14 sierpnia 2013 r., wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności. Zmiana została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2013 r. pod pozycją 859.

W rozporządzeniu tym dodany zostanie § 2(1):

W treści klauzuli wykonalności ponadto wskazuje się:

1)   numer PESEL lub NIP wierzyciela i dłużnika będącego osobą fizyczną, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania lub posiadają go nie mając takiego obowiązku lub

2)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP wierzyciela i dłużnika niebędącego osobą fizyczną, którzy nie mają obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania.

Czyli teraz wszystko jasne. W każdym przypadku w treści klauzuli musi być podany PESEL i wierzyciela i dłużnika. I basta.

A więc nawet jak nie masz obowiązku wskazać tego numeru w pozwie, to musisz go wskazać w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności, czyli we wniosku. Inaczej sąd wezwie Cię do wskazania tego numeru, a to przedłuży o całe tygodnie egzekucję długów.

Rozporządzenie wchodzi w życie 14 sierpnia i dotyczyć będzie wszystkich klauzul wykonalności i na wszystkich dokumentach (wyrokach czy nakazach), choćby były nie wiem jak stare, z zwłaszcza pochodziły sprzed nowelizacji. Co więcej, liczyć będzie się chwila wydania przez sąd postanowienia, a nie dzień złożenia wniosku.

Karol Sienkiewicz
Podobne artykuły

 1. Lech pisze:

  Czy sformułowanie “numer PESEL lub NIP” oznacza, że w przypadku osób fizycznych zamiast peselu będzie można podać NIP?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Tylko przedsiębiorcy, bo osoba fizyczna – nie przedsiębiorca NIPu nie musi już posiadać.

   • Lech pisze:

    Czy zatem *zamiast* peselu będzie można podać nip, jeśli strona go posiada? W przypadku przedsiębiorcy i nieprzedsiębiorcy? (jest jeszcze były przedsiębiorca, który też NIP siłą rzeczy musi mieć).

    • Karol Sienkiewicz pisze:

     Nie, bo nie ma już obowiązku go posiadać.

     • Przecież wskazany przez Ciebie przepis jednoznacznie wskazuje, że, jeśli wierzyciel lub dłużnik posiada NIP mimo braku takiego obowiązku (np. jest byłym przedsiębiorcą, jak wskazał Lech), NIP może pojawić się na klauzuli zamiast PESELu.

      Z samą nowelą się zgadzam, jak już mają PESEL w procesie ustalać, miło, że gdzieś zostanie on zapisany. Ale fakt, że liczy się dzień wydania postanowienia, a nie złożenia wniosku o nadanie klauzuli razi sprzecznością z art. 2 (w chwili składania wniosku był on poprawny, zaś fakt, że sąd nie rozpoznał go w terminie instrukcyjnym i z tego powodu wierzyciela spotykają ujemne konsekwencje zdaje się sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego) lub art. 32 ust. 1 (równość w traktowaniu wszystkich wierzycieli, którzy w tym samym czasie złożyli te same wnioski) KonstRP. Tylko niestety przy obecnym składzie i nastawieniu TK, choćby nawet Minister Sprawiedliwości Konstytucję w całości rozporządzeniem uchylił, Wysoki Trybunał wygimnastykowałby się i wynalazł jakiś sposób, żeby stwierdzić, że to zgodne z konstytucją było, bo wymagał tego stan finansów publicznych, albo jeszcze coś innego…

 2. Karol Sienkiewicz pisze:

  Sformułowanie „jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku” pochodzi oczywiście z nowego art. 126 § 2 pkt 2 kpc. Niestety, takiego zapis nie było w projekcie ustawy, a więc nie sposób ustalić, co miał autor – czyli Rząd RP – na myśli. Ta treść pojawiała się dopiero w komisji sejmowej, która zresztą całkowicie projekt zmieniła (kłaniają się zasady prawidłowej legislacji).
  Numer PESEL w zasadzie jest obowiązkowy i nadawany jest z urzędu, czyli obowiązkowo. Dotyczy obywateli RP oraz niektórych obcokrajowców i ich rodzin (którzy uzyskali określone decyzje np. w zakresie pobytu czy zatrudnienia). Ale w niektórych przypadkach PESEL może być nadany na wniosek (o ile wynika to z przepisów, których jednak nie znam).
  Numer NIP to jeden z dwóch (obok PESEL) identyfikatorów podatkowych. NIP muszą mieć wszyscy podatnicy osoby fizyczne będące przedsiębiorcami. Numeru tego nie muszą więc posiadać nie przedsiębiorcy. NIP został zniesiony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. Art. 67 tej ustawy stanowi, że:
  1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. znosi się numer identyfikacji podatkowej nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
  2. Od dnia 1 stycznia 2012 r. jedynym identyfikatorem podatkowym osób, o których mowa w ust. 1, jest numer PESEL.
  I w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników nie gromadzi się już tych NIPów. Czyli nie ma możliwości ich weryfikacji.
  Dlatego nie mam pewności, że sformułowanie „lub posiada go nie mając takiego obowiązku” odnosi się też do numerów NIP zniesionych od ubiegłego roku.
  Dlatego będę posługiwał się numerem PESEL.

  • Lech pisze:

   Ja też się będę posługiwał pesel, mając pesel. Clou problemu jest inne, czy – nie mając pesel – można posługiwać się NIP. Z przepisu nie wynika, że nie można.

 3. Dawno nie widziałem tak fatalnego aktu prawnego napisanego zupełnie bez wyobraźni. Stworzono bowiem akt niewykonalny.

  Zgadzam się z tym, że rozporządzenie obowiązuje w przypadku nadawania klauzuli na wszystkie orzeczenia, również te zapadłe przed nowelizacją. Nie zgadzam się jednak z twierdzeniem, że strona ma obowiązek podać we wniosku o nadanie klauzuli wspomniane dane. Z żadnego przepisu taki obowiązek nie wynika, gdyż wniosek o nadanie klauzuli z pewnością nie jest pierwszym pismem w sprawie więc art. 126 par. 2 nie ma zastosowania. Zastosowania nie znajdzie też art. 208(1), gdyż po pierwsze znajduje się on w części poświęconej rozprawie, więc nie może on mieć zastosowania do postępowania o nadanie klauzuli, a po drugie w postępowaniu o nadanie klauzuli występują wierzyciel i dłużnik, a nie powód i pozwany.

  W rezultacie mamy więc obowiązek sądu, by w klauzuli wskazać określone dane i brak możliwości sądu, by dane te zdobyć (w pewnych sytuacjach) oraz by przerzucić obowiązek ich przekazania na wierzyciela.

  Rzecz jasna i tak warto te dane podawać, żeby mieć szybko klauzulę, a na dobrą sprawę nie trzeba tego robić i wciąż można się domagać, by sąd nadał klauzulę w ciągu trzech dni 🙂

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Tak to jest z przepisami pisanymi na społeczne zapotrzebowanie…

  • kam pisze:

   Jeśli przyjmiemy odrębność postępowania klauzulowego jako samodzielnej części postępowania, to wniosek o nadanie klauzuli wykonalności jest pierwszym pismem z sprawie i art.126 znajdzie odpowiednie zastosowanie. Jak również art.208[1]. A domagać się nadania klauzuli wykonalności będzie można w zażaleniu na zawieszenie postępowania klauzulowego.

   • Karol Sienkiewicz pisze:

    kam, też tak uważam. Jeżeli klauzula nie jest na orzeczeniu sądowym to mamy typowe wręcz pismo wszczynające. W innych sprawach też jest to postępowanie odrębne od rozpoznawczego. Ale być może kiedyś SN to wyjaśni, jednak nie w mojej sprawie, bo ja po prostu będę podawał KRS lub PESEL.

    • A co jak klient znajdzie w “zakamarkach” dokumentacji nakaz na sporą kwotę na osobę fizyczną wydany w – dajmy na to – 2008 roku i tylko imię, nazwisko i adres pozwanego..?

     Nie zawsze numery są znane/łatwo dostępne. Kiedy się da, umieszczałem je w pozwie (z wyjątkiem uproszczonego, jakoś mi do formP nie pasowały) na długo już przed nowelizacją…

 4. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu nie jest moim zdaniem pierwszym pismem w sprawie, jeśli jest następstwem przeprowadzonego postępowania sądowego. Z pewnością zaś nie jest tak traktowany przez sądy. Te nigdy nie domagają się bowiem podawania adresów zamieszkania stron. Adresów tych nie ma nawet na oficjalnych wzorach wniosków o klauzule publikowanych na stronach internetowych poszczególnych sądów.

  A co do 208(1) to umiejscowienie tego przepisu w rozdziale o rozprawie w mojej ocenie jest systemową przeszkodą do jego zastosowania w postępowaniu klauzulowym przeprowadzanym bez rozprawy.

  Co do zawieszenia to swoją drogą nowy przepis art. 177 par. 1 pkt 6 również budzi spore wątpliwości. Wprowadza bowiem zawieszenie postępowania, gdy powód nie poda m.in. danych do ustalenia numeru PESEL pozwanego. Tyle że żaden przepis nie zobowiązuje powoda do podawania takich danych. O ile więc poprzednio zawieszenie mogło być skutkiem niepodania prawidłowego adresu, było to uzasadnione, gdyż istniał przepis, który na powoda nakładał obowiązek podania takiego adresu. Obecnie takiego obowiązku powoda nie ma, ale jest sankcja w postaci zawieszenia postępowania.

 5. Michał 32 pisze:

  Panowie, a co z dalszym etapem postępowania – egzekucją? Jeżeli po dniu 14.08.2013 r. zostanie złożony tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności nadaną np. dnia 01.07.2013 r. (czyli bez numeru PESEL czy NIP), to czy w świetle aktualnego rozporządzenia, ta klauzula będzie zawierała braki formalne?

  Rozporządzenie nie zawiera przecież przepisów przejściowych, wg których, tytuły wykonawcze powstałe przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, spełniają dotychczasowe warunki formalne i nadal mogą być podstawą egzekucji od dnia 14.08.2013 r. Zgodnie z zasadami stosowania prawa, skoro nie ma przepisów przejściowych, to we wszystkich postępowaniach/etapach stosuje się aktualne przepisy. Zatem wszystkie tytuły wykonawcze składane od dnia 14.08.2013 r. powinny zawierać numery PESEL lub NIP w klauzulach.

  Co o tym sądzicie?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Michał32, IMHO chodzi o etap nadania klauzuli. Nie ma podstaw do uzupełniania tytułów już wydanych. Mam nadzieję, że nie pójdzie to w tym kierunku, o którym piszesz…

 6. Piotr pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  1. Czy w przypadku wydania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego ( cesja ) również wymagany jest PESEL?
  2. Jak wierzyciel ma uzyskać ten PESEL?

 7. Piotr pisze:

  @Karol Sienkiewicz
  Dziękuję. A może lepiej dowiedzieć się u komornika ( przed wystąpieniem do sądu o wydanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego ) obecnemu wierzycielowi, dysponującemu ( mimo cesji ) prawomocnym tytułem wykonawczym ( z klauzulą na niego ) chyba komornik nie może odmówić podania takiej informacji, w przypadku gdy ten komornik prowadzi przeciwko temu samemu dłużnikowi postępowanie na wniosek miejscowej spółdzielni mieszkaniowej ? ( z pewnością jest PESEL ustalony przez komornika ) .

 8. Marian pisze:

  Moja córka nie dotrzymała warunków Ugody Notarialnej , w której to, za nie dotrzymanie Umowy Dożywocia zobowiązała się spłacić mi sumę 70 tyś zł. do końca 2012 r. Złożyłem wniosek (parę tygodni temu) do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o nadanie klauzuli . Przy uzupełnianiu braków formalnych , wpłaciłem 50zł , podałem w załączeniu Nazwisko i imię (dłużnika=córka) , nie mając jej adresu podałem jej PESEL , mimo że w złożonym wniosku dołączyłem oryginał Ugody , gdzie figuruje jasno , kto komu i ile jest winien. Parę dni temu zawiadomienie o oddaleniu wniosku z powodu braku adresu zamieszkania córki. Ja jej nie odnajdę , zbyt ograniczone prawnie możliwości. Natomiast firmy windykacyjne , lub skupujące wierzytelności , które posiadają klauzulę (tytuł wykonawczy), bardzo wiele sposobów w “ustaleniu” i “ściąganiu” a PESEL , jest najlepszym źródłem informacji. Jestem załamany , w ten piątek 16 .08.13 r. minie termin składania zażalenia. I tylko ściana przede mną… . Pozdrawiam Wszystkich. mój e=mail : mb5851@gmail.com Marian.

 9. Wioleta pisze:

  Witam.
  Mam pytanie jesli przeciew mnie zapadł wyrok karny o przywłaszszenie mienia na kwotę 20 tyśz warunkowym umożeniem kary na 1 rok. Wyrok prazomocny i klauzula wykonalności z 30 kwietnia 1998 r. Wczoraj dostałam list adwokacki z żądaniem wpłaty 20 tyś na konto pokrzywdzonego. Czy mam wpłacić te pieniądze, czy pokrzywdzony może oddać sprawę do komornika jeśli upłynęło 15 lat.

 10. Krzysztof pisze:

  Wracajac do wczesniejszego rozwazania, czy mozna podac NIP jesli nie zna sie PESEL.

  Oto pismo z SO w Warszawie:

  Sąd Okręgowy w Warszawie …………….. w sprawie …………………. z powództwa ……………………..przeciwko ………………………… o zapłatę wzywa do uzupełnienia braku wniosku o nadanie klauzuli wykonalności poprzez wskazanie:
  1. Numeru PESEL należącego do wierzyciela i dłużnika będącego osobą fizyczną
  lub
  2. Numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numeru w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP wierzyciela i dłużnika niebędącego osobą fizyczną

  W terminie 7 dni pod rygorem oddalenia wniosku.

 11. […] Wspominałem już, że zmianie uległa treść klauzuli wykonalności. Sądy wzywają do teraz do podania numerów PESEL, NIP czy KRS dłużników i wierzycieli. Być może nie ma do tego wezwania podstaw, ale uważam, że nie zawsze warto walczyć z Sądem w takiej sprawie. […]

 12. Novum pisze:

  A co zrobić w sytuacji gdy we wniosku nie podano numeru PESEL dłużnika, a Sąd nie zauważył tego i nie wezwał do uzupełnienia braków poprzez podanie numeru PESEL i wydał klauzulę bez numeru PESEL.
  Czy można złożyć kolejny wniosek o nadanie klauzuli czy wnieść zażalenie?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Novum, jeżeli jesteś wierzycielem, to chyba nie Twój problem…. A więc nie martw się.

   • Michał pisze:

    Sugeruję złożenie wniosku o sprostowanie orzeczenia – uzupełnienie o PESEL, ponieważ spotkałem się z sytuacjami, gdy komornicy odmawiali uznania takich klauzul, a tym samym odmawiali prowadzenia egzekucji.

 13. Novum pisze:

  NO tak, ale pewnie komornik zwróci tytuł

 14. Karol pisze:

  Komornik wezwał mnie o uzupełnienie wniosku poprzez dołączenie tytułu wykonawczego wraz z nr PESEL. Zwróciłem się do sądu o uzupełnienie tytułu (nie minęło 2 tyg). Czekam na stanowisko Sądu. Zobaczymy co na to sąd.

 15. Marcin pisze:

  Klauzula wykonalności nadana w październiku br. nie zawiera nr KRS dłużnika (sp. z o. o.). W tej sytuacji żalimy postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności czy wnosimy skargę na czynności komornika?

 16. Janek C pisze:

  Już mam problem praktyczny z nowelizacją brzmienia klauzuli:

  Wniosek o nadanie klauzuli został złożony we wrześniu, a Sąd nadał w październiku klauzulę według starego brzmienia. Niestety komornik zwrócił opatrzony taką klauzulą tytuł egzekucyjny, ponieważ klauzula nie zawierała danych wierzyciela oraz dłużnika.

  Co robić? Skarga na komornika, czy też nie kopać się z koniem i wnosić do Sądu o: sprostowanie oczywistej pomyłki? Nadanie nowej klauzuli?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Janek, tak jak napisałem: Co więcej, liczyć będzie się chwila wydania przez sąd postanowienia, a nie dzień złożenia wniosku. Musisz więc wystąpić o uzupełnienie, ale na to był tylko dwa tygodnie… Jeżeli jest już po tym terminie to spróbuj sprostowanie.

   • Janek C pisze:

    Dostałem odpowiedź z Sądu: “jeżeli sąd nie wpisał tych danych o których Pan pisze to proszę odesłać ten tytuł z wnioskiem o wydanie prawidłowego”.

    Nieco przeraża mnie bezstroska i nieokreśloność środka prawnego, który niby mam złożyć. Poczytałem, że błędy z okresu poprzedniej zmiany klauzul poprawiało się sprostowaniami i sam też pójdę w tę stronę. W końcu to tylko kwestia uzupełnienia klauzuli o PESEL/NIP/KRS.

 17. Monika pisze:

  Witam, chciałabym wiedzieć jak to jest z tą opłatą za nadanie klauzuli wykonalności. W moim przekonaniu kilka lat temu opłata została ujednolicona i określona na 50 PLN bez względu na ilość stron, zaś Karol pisze w swoim poradniku, że jest to 6 PLN za stronę … Czy mogę prosić o wyjaśnienie?
  Monika

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Monika, cóż począć, prawo się zmienia (nawet za często), nie warto polegać na tym co przed laty…. Ustawa nie przewiduje obowiązku uiszczania opłaty sądowej od klasycznego wniosku o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub nakazowi zapłaty, a więc od typowego sposobu wydawania tytułu wykonawczego. I to wynika z uważnej lektury mojego bloga. Natomiast 6 zł płaci się stronę dokumentu, jeżeli sąd musi „wyprodukować” tytuł.

 18. Michał pisze:

  Witam.
  Prowadzi Pan bardzo interesujący i co ważne, bardzo pomocny blog. Kierując się znalezionymi tutaj wskazówkami napisałem wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i przebrnąłem częściowo przez ten dosyć skomplikowany temat. Ale znowu pojawiają się nowe wątpliwości.
  Otrzymałem na dniach z sądu odpis wyroku z klauzulą wykonalności – bez wpisanych PESELU / NIPu. Czy powinienem to sprostować?
  I kolejna rzecz związana z tą samą sprawą. Czy mogę skan tego wyroku wraz z klauzulą wykonalności wysłać dłużnikowi pocztą e-mail informując, że jeśli nie zapłaci do wyznaczonego terminu to skieruję sprawę do komornika. Pytam bo nie wiem czy takie działanie jest prawidłowe no i nie chciałbym aby dłużnik zarzucił mi np. brak ochrony jego danych osobowych lub coś w tej materii poprzez wysyłanie takiego dokumentu pocztą elektroniczną. Czy mogę tak zrobić? Czy jest to działanie dopuszczalne.
  pozdrawiam Michał

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Tak, wystąp o sprostowanie, bo komornik nie zacznie egzekucji. I spokojnie możesz wysłać kopię wyroku z klauzulą i wezwaniem do zapłaty.

   • Michał pisze:

    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    A czy to wezwanie do zapłaty ma przybrać postać oficjalnego pisma?
    Chcę bowiem wysłać skan wyroku i klauzuli mailem, a w treści maila napisać, że brak płatności w określonym terminie spowoduje skierowanie sprawy do komornika. Liczę że to zmobilizuje dłużnika.
    Potrzebne jest zatem jeszcze oddzielne wezwanie?

    • Karol Sienkiewicz pisze:

     Może być skan, nie ma to znaczenia. Jeżeli jednak będziesz chciał zrobić wyjawienie majątku to musi być polecony – szczegóły w poradniku.

 19. Tomasz Górski pisze:

  Czy wysyłając wnioski o nadanie klauzuli wykonalności mam podawać nr PESEL pozwanych (dłużników) jeżeli pozwy wysłałem przed wprowadzeniem nowelizacji?

 20. Paulina pisze:

  Proszę o odpowiedź co zrobić w sytuacji, gdy Sąd podał dane dłużnika i wierzyciela na Postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności a nie umieścił ich w treści klauzuli

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Wystąpić o uzupełnienie.

   • Michał pisze:

    Z moich przygód wynika, że Sądy nie mają pieczątek o nowej treści klauzuli, dlatego właśnie PESEL/KRS podają w formie postanowienia. Wniosek o uzupełnienie nic nie da bo Sąd fizycznie nie posiada narzędzi do jego spełnienia. Do komornika składam wtedy tytuł wykonawczy oraz przedmiotowe postanowienie.

 21. Tomasz Górski pisze:

  1. Jeżeli nie mam numeru PESEL dłużnika, a tym bardziej jego numeru NIP, to mogę we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności podać np. datę urodzenia?
  2. Od pewnego czasu Sądy “zalewają” mnie korespondencją o nadesłanie nru PESEL pozwanego [wysyłam wnioski o nadanie KW] niekiedy nazywając to jako “wezwanie do uzupełnienia braków formalnych”. Istotniejszą sprawą jest to, że wnioski o KW dotyczą pozwów wysyłanych przed wprowadzeniem nowelizacji, więc nie było “obowiązku” podawania nru PESEL; i powrót do pkt. 1. Co mam robić w tych sytuacjach?

  • Karol Sienkiewicz pisze:

   Pisałem już o tym: bez PESEL ani rusz, także w starych sprawach. Trzeba się więc spiąć i te dane ustalić. Nie ma innej opcji.

 22. Antoni N. pisze:

  Z tymi “starymi” sprawami to jest kłopot. Mam kilka tytułów wykonawczych po bezskutecznej egzekucji, wydanych w latach 2009-2010. Mam wiedzę, że jeden z dłużników zarabia obecnie nieźle, złożyłem zatem ponownie wniosek egzekucyjny i komornik wezwał mnie do złożenia tytułu zgodnego z obecnym brzmieniem Rozporządzenia 😉 Na uzupełnienie termin dawno minął, sprostowanie z kolei wydaje mi się trochę mało uzasadnione w takiej sytuacji…

  • Tomasz Górski pisze:

   Pismo od pewnego mecenasa, może się przydać:

   W odpowiedzi na wezwanie z dnia, w sprawie podania nr PESEL pozwanego informuję, iż powyższe wezwanie nie znajduje podstawy w treści obowiązujących przepisów prawnych. Przede wszystkim konieczność wskazywanie numeru PESEL pozwanego dotyczy jedynie elektronicznego postępowania upominawczego uregulowanego w art. 505^28 – 505^37 k.p.c. Dodatkowo należy podnieść, iż postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności odnosi się do sprawy wszczętej przed wejściem w życie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 654), która wprowadziła wymóg oznaczenia numeru PESEL pozwanego w postępowaniu upominawczym.

   – poniższy fr. stosuje się , gdy zdaniem Sądu PESEL jest nieprawidłowy, a po spr. w Ewid. Ludn. podtrzymują, że jest prawidłowy:

   [Jednocześnie wskazuję, iż we wnioskach, w których podany został nr PESEL (dotyczy spraw złożonych po 01.07.2013 r.) prawidłowość numeru PESEL potwierdzona została w bazie ewidencji ludności we właściwych gminach, prowadzących ewidencję PESEL
   Wobec powyższego proszę o nadanie biegu wnioskowi o nadanie klauzuli wykonalności w przedmiotowej sprawie.

 23. Tomasz pisze:

  odnalazłem tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności z 2004r
  komornik zna dłużnika bo prowadził już wobec niego postępowanie egzekucyjne
  Pytanie?
  Czy muszę uzupełnić nadaną w 2004r klauzulę wykonalności o pesel dłużnika?
  Jeśli tak to jaka jest podstawa prawna?
  Jeśli nie to jaka jest podstawa prawna?

  • Michał pisze:

   Przepraszam, jeśli mogę się wydać niesympatyczny ale to jest bezczelność… Odpowiedź na Pana pytanie jest w treści głównego posta autora bloga, pod którym wszyscy teraz komentujemy.

   • Tomasz pisze:

    To nie jest bezczelność .
    W Sądzie Wydział , który nadał klauzulę, Twierdzi że mam prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności ,i mogę prowadzić egzekucję –
    komornik wymaga uzupełnienia klauzuli wykonalności o pesel dłużnika
    kto ma racje ?

    • Michał pisze:

     Wszyscy mają rację. Ma pan prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności i może Pan prowadzić egzekucję POD WARUNKIEM, że uzupełni Pan klauzulę wykonalności o PESEL wierzyciela i dłużnika.

     Było to w treści głównego posta:
     “Rozporządzenie wchodzi w życie 14 sierpnia i dotyczyć będzie wszystkich klauzul wykonalności i na wszystkich dokumentach (wyrokach czy nakazach), choćby były nie wiem jak stare, z zwłaszcza pochodziły sprzed nowelizacji.”

     Proszę nie marnować czasu na dyskusję z sądem ani komornikiem, ani nie rzucać w nich podstawami prawnymi bo to jak kopanie się z koniem, tylko uzupełnić treść klauzuli o PESELe.

 24. Tomasz pisze:

  Tak postąpię
  podaję podstawę potwierdzenia tej sytuacji
  sygn.akt VI Gz 321/13
  oraz sygn.akt II CZ 3/13- dotyczy charakteru pisma procesowego

 25. Znakomita strona. Pozdrawiam !

 26. e.wBlom pisze:

  Dziękuję , że tak przejrzyście uświadamia Pan Ludzi.
  EW

 27. Tomek pisze:

  Dobry wieczór. Mam pytanie praktyczne. Dostałem klauzulę bez numeru KRS przeciwnika. Czy wnioskując o uzupełnienie klauzuli mam odesłać tą bez KRS, czy też złożyć sam wniosek i do pierwotnej klauzuli dołączyć postanowienie o uzupełnieniu i w takiej formie udać się do komornika. Pytam, ponieważ boję się że zostanę z postanowieniem bez klauzuli, gdybym odesłał tą starą a Sąd nie wystawił nowej, poprawionej.

  • Tomek,
   do wniosku o uzupełnienie klauzuli załączasz orzeczenie, na którym jest klauzula bez numeru KRS. Nie musisz się obawiać, że zostaniesz bez orzeczenia, sąd je z całą pewnością zwróci odpowiednio uzupełnione.
   Rozumiem, że sprawa została wszczęta po 7 lipca 2013r.? Bo jeśli przed, to obowiązek podania numeru PESEL/NIP w klauzuli nie obowiązuje.

 28. Mariusz pisze:

  Czy składając wniosek o nadanie klauzuli wykonalności trzeba przekazywać do sądu oryginał decyzji (jako tytuł wykonawczy) czy wystarczy kopia takowej decyzji? I czy można zwolnic się od kosztów egzekuzji komorniczej? (zaliczki)

 29. Monika pisze:

  Witam,
  Chciałabym wiedzieć czy duplikat zmienia termin płatności należności wynikającej z oryginału faktury? Krótko mówiąc, czy duplikat ma wpływ na termin płatności?

 30. Monika pisze:

  Witam, mam pytanie jak ustalić czy pełnoletnie dziecko (21 lat), na które pobierane są alimenty nadal uczęszcza do szkoły? Zachodzi podejrzenie, że dziecko od dawna nie pobiera nauki zaś alimenty są wyłudzane.

 31. Maria pisze:

  Szanowny Panie Mecenasie
  mam bardzo ważne pytanie, otóż

  1) w postanowieniu o stwierdzenia nabycia spadku mam ograniczoną odpowiedzialność gdyż byłam małoletnią w dniu nabycia spadku (2010 r.). z dobrodziejstwem inwentarza
  2) Po tym wierzyciel wierzyciel pozwał małoletnich o zapłatę długu spadkodawca (dziadka) 2015 r. w wyroku mam również ograniczoną odpowiedzialność do wysokości czynnej schedy spadkowej.
  3) Następnie Sąd nadał klauzulę wykonalności z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności,
  4) następnie wierzyciel sprzedał dług a sąd nadał nową klauzulę bez zastrzeżenia o ograniczonej odpowiedzialności
  5)złożyła wniosek o spis z inwentarza a komornik zajął mi konto dziś jestem pełnoletnia.
  Co mam zrobić czy muszę wnieść o sprostowanie postanowienia o nadaniu klauzuli?
  Co można zrobić jeszcze?

 32. Łukasz pisze:

  W treści pozwu oraz w klauzuli wykonalności wskazano błędny PESEL (1 cyfra za dużo), teraz komornik wzywa do sprostowania tytułu wykonawczego ?? Czy w takiej sytuacji wystąpić należy o sprostowanie tytułu wykonawczego o wpisanie prawidłowego numeru PESEL ?

  • Wojciech pisze:

   Łukasz, oczywiście możesz złożyć wniosek o sprostowanie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności poprzez wpisanie w treści klauzuli prawidłowego nr PESEL wierzyciela. W treści wniosku podaj ten prawidłowy numer.

 33. Łukasz pisze:

  Chodzi o błędny pesel wierzyciela.

 34. wyobraznia pisze:

  Komornik otrzymał klauzulę wykonalności bez nadania Nip-u czy Peselu, postępowanie rozpoczął na właściwej osobie.
  Czy za ten błąd formalny można obciążyć go jakąś karą? Czy pełnomocnika należałoby obciążyć. Dodam ,że oboje panowie nie pierwszy raz łamią przepisy.

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Zapraszam do subskrypcji bloga


Administratorem danych osobowych jest Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń).

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem radcowie@radcowie.biz.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.