Zachwalałem już numery PESEL i REGON. Dzięki nim można szybko ustalić, jakie nieruchomości ma dana osoba fizyczna (PESEL) lub prawna (REGON). Wszystko dzięki temu, że w nowej księdze wieczystej (ten informatycznej) wpisuje się te dane.

No właśnie, wpisuje się dane do KW… Co to oznacza? Otóż sąd wpisuje się, jeżeli będzie to we wniosku. Zarówno tym składanym przez notariusza i zawartym w akcie notarialnym jak i tym składanym przez strony.

Kiedyś tak nie było.

Jeżeli księga wieczysta została założona jako papierowa to wcale PESEL nie musiał być w niej podany. Jeżeli zaś potem taka nieruchomość została poddana migracji, czyli przepisaniu do wersji elektronicznej, to PESEL oczywiście nie będzie w tej księdze ujawniony.

Jak zatem ustalić, czy np. 10 lat temu Twój dłużnik nie kupił nieruchomości, o której  teraz „zapomniał”? Okazuje się, że pomocne są imiona rodziców. Dzięki tym danym można łatwiej identyfikować osoby, zwłaszcza te o popularniejszych nazwiskach.

Skąd wziąć te imiona? Najlepiej poprosić komornika by ustalił podczas czynności. Można też skorzystać z KRS (o ile taka osoba była wpisana), którego akta są jawne. A najlepiej już na etapie zawierania transakcji zrobić sobie ksero dowodu osobistego.

Warto bowiem znać rodziców dłużnika, przynajmniej z imienia.

Sprawy alimentacyjne to bardzo trudne społecznie sprawy. Oczywiście nie same alimenty, tylko sytuacje, które doprowadziły do tych alimentów. Najtrudniejsze chyba dla dzieci.

Egzekucja zasądzonych należności alimentacyjnych też do łatwych nie należy, zwłaszcza, gdy dłużnicy nie mają zamiaru płacić. Stąd też tak ogromne zaległości w sprawach alimentacyjnych.

Dodatkowo problem komplikuje się, gdy chodzi o sprawy „z elementem międzynarodowym”, co przecież aktualnie nie jest niczym nadzwyczajnym: np. rodzice różnych narodowości czy mający miejsce zamieszkania w różnych krajach. Przepisy prawa międzynarodowego dość szczegółowo regulują te kwestie. Ogólna zasad jest taka, że orzeczenia krajów Unii Europejskiej są wykonywalne w Polsce. Dotyczą tego art. 1150-1152 kpc.

Uzupełnieniem regulacji prawnych w takich sprawach mają być wprowadzane właśnie (Dz. U. nr 129) do kodeksu postępowania cywilnego przepisy dotyczące

Wykonalności orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawach alimentacyjnych,

dodane w części czwartej kpc „Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego”. Wprowadza je ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (i innych ustaw). Ustawa weszła w życie 18.06.2011 r.

Nowelizacja wprowadza do kpc nowy rodzaj tytułu egzekucyjnego. Tytułami tymi będą:

Orzeczenia w sprawach alimentacyjnych wydane i wykonalne w państwach członkowskich Unii Europejskiej będących stronami Protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, o którym mowa w przepisach odrębnych, jak również pochodzące z tych państw członkowskich i w nich wykonalne ugody sądowe i dokumenty urzędowe w sprawach alimentacyjnych

Uff, długa nazwa. Zobacz zatem, się pod nią kryje.

Najważniejszy chyba jest ten „protokół haski”. Chodzi o Protokół o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, przyjętego 23 listopada 2007 r., a odnoszący się do Konwencji o międzynarodowym dochodzeniu świadczeń na rzecz dzieci oraz innych form alimentów rodzinnych, przyjętej 23.11.2007 r.

Nowe przepisy dotyczyć będą więc tych państw, które już są stroną tegoż protokołu. Są to Państwa Unii Europejskiej, z wyjątkiem Danii i Zjednoczonego Królestwa. Pamiętaj, że dla tych „wyjątków” musisz stosować specjalny tryb uznawania wykonalności (art. 1050-1052 kpc).

Istotne jest także odesłanie do „odrębnych przepisów”. Chodzi tutaj o rozporządzenie Rady nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Przed złożeniem wniosku o nadanie klauzuli wykonalności sprawdź to rozporządzenie pod kątem zgodności Twojego orzeczenia z tymi przepisami.

Jeżeli okaże się, że posiadasz odpowiedni dokument (tytuł egzekucyjny) to klauzulę wykonalności na tym tytule nadawać będzie sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a jeżeli tej właściwości nie można ustalić – sąd rejonowy, w którego okręgu ma być wszczęta egzekucja (a więc masz dość duży wybór).

Pamiętaj, że w pełni zastosowanie będą miały przepisy ogólne właściwe dla krajowych tytułów wykonawczych, a nie te specjalne (bardziej skomplikowane) dla tytułów zagranicznych, dlatego wyłączono stosowanie do nich art. 1150 – 1152 kpc.

Generalnie zatem powinno być łatwiej wszcząć egzekucję alimentów na terenie Polski na podstawie tytułu wykonawczego wydanego w większości Państw UE. Tak przynajmniej się wydaje.

Wczoraj minął rok od czasu, kiedy treść ksiąg wieczystych została udostępniona on line. Rewelacyjne ułatwienie także dla Ciebie, Wierzycielu. Teraz treść „książki” sprawdzisz od ręki, z domu czy biura. Może dowiedzieć się, kto jest właścicielem nieruchomości lub jaka jest treść działu IV czyli czy nieruchomość jest obciążona hipoteką.

Minister Sprawiedliwości ma się zatem czym chwalić. A że z dostępnością bywało różnie, to inna sprawa – pierwsze koty za płoty.

Ale Panie Ministrze, czekamy na następny krok! Żeby każdy mógł wyszukiwać nieruchomości np. po numerze PESEL czy REGON. Żeby wydruki z Internetu miały moc dokumentów urzędowych (ostatnio do pewnej inwestycji musiałem zamówić 300 odpisów z KW, bo tylko to było „ważne” wg Panów Urzędników).

Niezależnie jednak od wszystkiego adres http://ekw.ms.gov.pl/ warto dodać do ulubionych. A Panu Ministrowi gratuluję 8)

 

Aktualnie w prasie prawniczej toczy się dyskusja nad zakresem zmian w kodeksie spółek handlowych. Zamierzenia mogą mieć duże znaczenie również dla Ciebie, Wierzycielu.

Czego dotyczy ta dyskusja? Ano kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a właściwie pomysłu likwidacji tego kapitału. Jeden z autorów dyskusji poruszył bardzo ważną kwestię:

Instytucja kapitału zakładowego w zakresie ochrony wierzycieli spółki ma charakter raczej fasadowy. Dla otoczenia rynkowego spółki istotne znaczenie ma nie tyle informacja o wysokości jej kapitału zakładowego, ile o sumie kapitałów własnych, ich relacji do kapitałów obcych (dłużnych) zaangażowanych w przedsiębiorstwie, o współczynnikach wypłacalności, o “jakości” posiadanych należności, ich rotacji, portfelu zamówień, perspektywach rozwoju itp.

 

Święte słowa. Nie jest ważne, iloma milionami kapitału zakładowego może poszczycić się spółka (za brak tej informacji grozi nawet grzywna do 5.000 zł). Ważne jest, czy możesz racjonalnie ocenić jej aktualną sytuacje lub czy masz możliwość znalezienia informacji o jej sytuacji.

I tu niestety małe rozczarowanie: w jednym z najnowszych Dzienników Ustaw (117) opublikowana została ustawa z 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych oraz niektórych innych ustaw.  Przewiduje ona, że akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu będą ogłaszane w formie dokumentu elektronicznego na stronie internetowej. Super. Szkoda tylko, że zasada ta nie będzie odnosiła się do Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”. A w „M.P. B” publikowane są bilanse oraz niektóre inne elementy sprawozdań finansowych spółek.

Tak więc wszyscy dostrzegamy, że dobra informacja to podstawa biznesu, ale już niekoniecznie ustawodawca nam to ułatwia.

 

1 106 107 108 109 110 114 Strona 108 z 114