Karol Sienkiewicz

radca prawny

Doradzam wierzycielom, którzy chcą podać dłużnika do sądu i odzyskać swoje pieniądze. Pomagam też w innych postępowaniach przeciwko nieuczciwym dłużnikom. [Więcej >>>]

Nowe brzmienie klauzuli wykonalności

O tym, że PESEL nabrał w procesie znaczenia, już pisałem.

A teraz wiemy, gdzie ten numer będzie wykorzystywany. Oczywiście w klauzuli wykonalności. Zmiany są daleko idące.Otóż już niedługo, bo 14 sierpnia 2013 r., wejdzie w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności. Zmiana została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 2013 r. pod pozycją 859.

W rozporządzeniu tym dodany zostanie § 2(1):

W treści klauzuli wykonalności ponadto wskazuje się:

1)   numer PESEL lub NIP wierzyciela i dłużnika będącego osobą fizyczną, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania lub posiadają go nie mając takiego obowiązku lub

2)   numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP wierzyciela i dłużnika niebędącego osobą fizyczną, którzy nie mają obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli są oni obowiązani do jego posiadania.

Czyli teraz wszystko jasne. W każdym przypadku w treści klauzuli musi być podany PESEL i wierzyciela i dłużnika. I basta.

A więc nawet jak nie masz obowiązku wskazać tego numeru w pozwie, to musisz go wskazać w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności, czyli we wniosku. Inaczej sąd wezwie Cię do wskazania tego numeru, a to przedłuży o całe tygodnie egzekucję długów.

Rozporządzenie wchodzi w życie 14 sierpnia i dotyczyć będzie wszystkich klauzul wykonalności i na wszystkich dokumentach (wyrokach czy nakazach), choćby były nie wiem jak stare, z zwłaszcza pochodziły sprzed nowelizacji. Co więcej, liczyć będzie się chwila wydania przez sąd postanowienia, a nie dzień złożenia wniosku.

{ 73 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Lech Sierpień 6, 2013 o 13:03

Czy sformułowanie „numer PESEL lub NIP” oznacza, że w przypadku osób fizycznych zamiast peselu będzie można podać NIP?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Sierpień 6, 2013 o 16:00

Tylko przedsiębiorcy, bo osoba fizyczna – nie przedsiębiorca NIPu nie musi już posiadać.

Odpowiedz

Lech Sierpień 6, 2013 o 16:04

Czy zatem *zamiast* peselu będzie można podać nip, jeśli strona go posiada? W przypadku przedsiębiorcy i nieprzedsiębiorcy? (jest jeszcze były przedsiębiorca, który też NIP siłą rzeczy musi mieć).

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Sierpień 6, 2013 o 16:21

Nie, bo nie ma już obowiązku go posiadać.

Odpowiedz

Przemek | Blog o egzekucji Sierpień 6, 2013 o 23:42

Przecież wskazany przez Ciebie przepis jednoznacznie wskazuje, że, jeśli wierzyciel lub dłużnik posiada NIP mimo braku takiego obowiązku (np. jest byłym przedsiębiorcą, jak wskazał Lech), NIP może pojawić się na klauzuli zamiast PESELu.

Z samą nowelą się zgadzam, jak już mają PESEL w procesie ustalać, miło, że gdzieś zostanie on zapisany. Ale fakt, że liczy się dzień wydania postanowienia, a nie złożenia wniosku o nadanie klauzuli razi sprzecznością z art. 2 (w chwili składania wniosku był on poprawny, zaś fakt, że sąd nie rozpoznał go w terminie instrukcyjnym i z tego powodu wierzyciela spotykają ujemne konsekwencje zdaje się sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego) lub art. 32 ust. 1 (równość w traktowaniu wszystkich wierzycieli, którzy w tym samym czasie złożyli te same wnioski) KonstRP. Tylko niestety przy obecnym składzie i nastawieniu TK, choćby nawet Minister Sprawiedliwości Konstytucję w całości rozporządzeniem uchylił, Wysoki Trybunał wygimnastykowałby się i wynalazł jakiś sposób, żeby stwierdzić, że to zgodne z konstytucją było, bo wymagał tego stan finansów publicznych, albo jeszcze coś innego…

Karol Sienkiewicz Sierpień 7, 2013 o 09:22

Sformułowanie „jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku” pochodzi oczywiście z nowego art. 126 § 2 pkt 2 kpc. Niestety, takiego zapis nie było w projekcie ustawy, a więc nie sposób ustalić, co miał autor – czyli Rząd RP – na myśli. Ta treść pojawiała się dopiero w komisji sejmowej, która zresztą całkowicie projekt zmieniła (kłaniają się zasady prawidłowej legislacji).
Numer PESEL w zasadzie jest obowiązkowy i nadawany jest z urzędu, czyli obowiązkowo. Dotyczy obywateli RP oraz niektórych obcokrajowców i ich rodzin (którzy uzyskali określone decyzje np. w zakresie pobytu czy zatrudnienia). Ale w niektórych przypadkach PESEL może być nadany na wniosek (o ile wynika to z przepisów, których jednak nie znam).
Numer NIP to jeden z dwóch (obok PESEL) identyfikatorów podatkowych. NIP muszą mieć wszyscy podatnicy osoby fizyczne będące przedsiębiorcami. Numeru tego nie muszą więc posiadać nie przedsiębiorcy. NIP został zniesiony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw. Art. 67 tej ustawy stanowi, że:
1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. znosi się numer identyfikacji podatkowej nadany osobom fizycznym objętym rejestrem PESEL, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub niebędącym zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.
2. Od dnia 1 stycznia 2012 r. jedynym identyfikatorem podatkowym osób, o których mowa w ust. 1, jest numer PESEL.
I w Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników nie gromadzi się już tych NIPów. Czyli nie ma możliwości ich weryfikacji.
Dlatego nie mam pewności, że sformułowanie „lub posiada go nie mając takiego obowiązku” odnosi się też do numerów NIP zniesionych od ubiegłego roku.
Dlatego będę posługiwał się numerem PESEL.

Odpowiedz

Lech Sierpień 7, 2013 o 09:24

Ja też się będę posługiwał pesel, mając pesel. Clou problemu jest inne, czy – nie mając pesel – można posługiwać się NIP. Z przepisu nie wynika, że nie można.

Odpowiedz

Paweł Judek | blog o prawie transportowym Sierpień 7, 2013 o 10:09

Dawno nie widziałem tak fatalnego aktu prawnego napisanego zupełnie bez wyobraźni. Stworzono bowiem akt niewykonalny.

Zgadzam się z tym, że rozporządzenie obowiązuje w przypadku nadawania klauzuli na wszystkie orzeczenia, również te zapadłe przed nowelizacją. Nie zgadzam się jednak z twierdzeniem, że strona ma obowiązek podać we wniosku o nadanie klauzuli wspomniane dane. Z żadnego przepisu taki obowiązek nie wynika, gdyż wniosek o nadanie klauzuli z pewnością nie jest pierwszym pismem w sprawie więc art. 126 par. 2 nie ma zastosowania. Zastosowania nie znajdzie też art. 208(1), gdyż po pierwsze znajduje się on w części poświęconej rozprawie, więc nie może on mieć zastosowania do postępowania o nadanie klauzuli, a po drugie w postępowaniu o nadanie klauzuli występują wierzyciel i dłużnik, a nie powód i pozwany.

W rezultacie mamy więc obowiązek sądu, by w klauzuli wskazać określone dane i brak możliwości sądu, by dane te zdobyć (w pewnych sytuacjach) oraz by przerzucić obowiązek ich przekazania na wierzyciela.

Rzecz jasna i tak warto te dane podawać, żeby mieć szybko klauzulę, a na dobrą sprawę nie trzeba tego robić i wciąż można się domagać, by sąd nadał klauzulę w ciągu trzech dni 🙂

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Sierpień 7, 2013 o 10:31

Tak to jest z przepisami pisanymi na społeczne zapotrzebowanie…

Odpowiedz

kam Sierpień 7, 2013 o 11:57

Jeśli przyjmiemy odrębność postępowania klauzulowego jako samodzielnej części postępowania, to wniosek o nadanie klauzuli wykonalności jest pierwszym pismem z sprawie i art.126 znajdzie odpowiednie zastosowanie. Jak również art.208[1]. A domagać się nadania klauzuli wykonalności będzie można w zażaleniu na zawieszenie postępowania klauzulowego.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Sierpień 7, 2013 o 12:22

kam, też tak uważam. Jeżeli klauzula nie jest na orzeczeniu sądowym to mamy typowe wręcz pismo wszczynające. W innych sprawach też jest to postępowanie odrębne od rozpoznawczego. Ale być może kiedyś SN to wyjaśni, jednak nie w mojej sprawie, bo ja po prostu będę podawał KRS lub PESEL.

Odpowiedz

Przemek | Blog o egzekucji Sierpień 7, 2013 o 22:05

A co jak klient znajdzie w „zakamarkach” dokumentacji nakaz na sporą kwotę na osobę fizyczną wydany w – dajmy na to – 2008 roku i tylko imię, nazwisko i adres pozwanego..?

Nie zawsze numery są znane/łatwo dostępne. Kiedy się da, umieszczałem je w pozwie (z wyjątkiem uproszczonego, jakoś mi do formP nie pasowały) na długo już przed nowelizacją…

Odpowiedz

Paweł Judek | blog o prawie transportowym Sierpień 7, 2013 o 12:54

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu nie jest moim zdaniem pierwszym pismem w sprawie, jeśli jest następstwem przeprowadzonego postępowania sądowego. Z pewnością zaś nie jest tak traktowany przez sądy. Te nigdy nie domagają się bowiem podawania adresów zamieszkania stron. Adresów tych nie ma nawet na oficjalnych wzorach wniosków o klauzule publikowanych na stronach internetowych poszczególnych sądów.

A co do 208(1) to umiejscowienie tego przepisu w rozdziale o rozprawie w mojej ocenie jest systemową przeszkodą do jego zastosowania w postępowaniu klauzulowym przeprowadzanym bez rozprawy.

Co do zawieszenia to swoją drogą nowy przepis art. 177 par. 1 pkt 6 również budzi spore wątpliwości. Wprowadza bowiem zawieszenie postępowania, gdy powód nie poda m.in. danych do ustalenia numeru PESEL pozwanego. Tyle że żaden przepis nie zobowiązuje powoda do podawania takich danych. O ile więc poprzednio zawieszenie mogło być skutkiem niepodania prawidłowego adresu, było to uzasadnione, gdyż istniał przepis, który na powoda nakładał obowiązek podania takiego adresu. Obecnie takiego obowiązku powoda nie ma, ale jest sankcja w postaci zawieszenia postępowania.

Odpowiedz

Michał 32 Sierpień 9, 2013 o 10:52

Panowie, a co z dalszym etapem postępowania – egzekucją? Jeżeli po dniu 14.08.2013 r. zostanie złożony tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności nadaną np. dnia 01.07.2013 r. (czyli bez numeru PESEL czy NIP), to czy w świetle aktualnego rozporządzenia, ta klauzula będzie zawierała braki formalne?

Rozporządzenie nie zawiera przecież przepisów przejściowych, wg których, tytuły wykonawcze powstałe przed dniem wejścia w życie nowych przepisów, spełniają dotychczasowe warunki formalne i nadal mogą być podstawą egzekucji od dnia 14.08.2013 r. Zgodnie z zasadami stosowania prawa, skoro nie ma przepisów przejściowych, to we wszystkich postępowaniach/etapach stosuje się aktualne przepisy. Zatem wszystkie tytuły wykonawcze składane od dnia 14.08.2013 r. powinny zawierać numery PESEL lub NIP w klauzulach.

Co o tym sądzicie?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Sierpień 9, 2013 o 13:34

Michał32, IMHO chodzi o etap nadania klauzuli. Nie ma podstaw do uzupełniania tytułów już wydanych. Mam nadzieję, że nie pójdzie to w tym kierunku, o którym piszesz…

Odpowiedz

Piotr Sierpień 11, 2013 o 13:11

@Karol Sienkiewicz
1. Czy w przypadku wydania klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego ( cesja ) również wymagany jest PESEL?
2. Jak wierzyciel ma uzyskać ten PESEL?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Sierpień 11, 2013 o 16:28

Piotr, 1 – wg mnie tak, ale w rzeczywistości dopiero praktyka pokaże. Ja daję numer PESEL. 2- w MSW, szczegóły tutaj: http://www.msw.gov.pl/portal/pl/381/32#udostępnianie danych

Odpowiedz

Magda Wrzesień 30, 2013 o 17:27

mogę potwierdzić ze swojej praktyki, że Sąd uznał, iż w takim wniosku (o nadanie klauzuli na rzecz następcy) PESEL jest potrzebny.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Wrzesień 30, 2013 o 19:00

Tak sądziłem, dzięki za info!

Odpowiedz

Piotr Sierpień 13, 2013 o 00:12

@Karol Sienkiewicz
Dziękuję. A może lepiej dowiedzieć się u komornika ( przed wystąpieniem do sądu o wydanie klauzuli wykonalności na rzecz następcy prawnego ) obecnemu wierzycielowi, dysponującemu ( mimo cesji ) prawomocnym tytułem wykonawczym ( z klauzulą na niego ) chyba komornik nie może odmówić podania takiej informacji, w przypadku gdy ten komornik prowadzi przeciwko temu samemu dłużnikowi postępowanie na wniosek miejscowej spółdzielni mieszkaniowej ? ( z pewnością jest PESEL ustalony przez komornika ) .

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Sierpień 13, 2013 o 09:31

Piotr, jasne, że można w tym trybie.

Odpowiedz

Marian Sierpień 13, 2013 o 23:22

Moja córka nie dotrzymała warunków Ugody Notarialnej , w której to, za nie dotrzymanie Umowy Dożywocia zobowiązała się spłacić mi sumę 70 tyś zł. do końca 2012 r. Złożyłem wniosek (parę tygodni temu) do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o nadanie klauzuli . Przy uzupełnianiu braków formalnych , wpłaciłem 50zł , podałem w załączeniu Nazwisko i imię (dłużnika=córka) , nie mając jej adresu podałem jej PESEL , mimo że w złożonym wniosku dołączyłem oryginał Ugody , gdzie figuruje jasno , kto komu i ile jest winien. Parę dni temu zawiadomienie o oddaleniu wniosku z powodu braku adresu zamieszkania córki. Ja jej nie odnajdę , zbyt ograniczone prawnie możliwości. Natomiast firmy windykacyjne , lub skupujące wierzytelności , które posiadają klauzulę (tytuł wykonawczy), bardzo wiele sposobów w „ustaleniu” i „ściąganiu” a PESEL , jest najlepszym źródłem informacji. Jestem załamany , w ten piątek 16 .08.13 r. minie termin składania zażalenia. I tylko ściana przede mną… . Pozdrawiam Wszystkich. mój e=mail : mb5851@gmail.com Marian.

Odpowiedz

Wioleta Sierpień 24, 2013 o 12:15

Witam.
Mam pytanie jesli przeciew mnie zapadł wyrok karny o przywłaszszenie mienia na kwotę 20 tyśz warunkowym umożeniem kary na 1 rok. Wyrok prazomocny i klauzula wykonalności z 30 kwietnia 1998 r. Wczoraj dostałam list adwokacki z żądaniem wpłaty 20 tyś na konto pokrzywdzonego. Czy mam wpłacić te pieniądze, czy pokrzywdzony może oddać sprawę do komornika jeśli upłynęło 15 lat.

Odpowiedz

Krzysztof Sierpień 25, 2013 o 15:58

Wracajac do wczesniejszego rozwazania, czy mozna podac NIP jesli nie zna sie PESEL.

Oto pismo z SO w Warszawie:

Sąd Okręgowy w Warszawie …………….. w sprawie …………………. z powództwa ……………………..przeciwko ………………………… o zapłatę wzywa do uzupełnienia braku wniosku o nadanie klauzuli wykonalności poprzez wskazanie:
1. Numeru PESEL należącego do wierzyciela i dłużnika będącego osobą fizyczną
lub
2. Numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numeru w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP wierzyciela i dłużnika niebędącego osobą fizyczną

W terminie 7 dni pod rygorem oddalenia wniosku.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Wrzesień 2, 2013 o 10:41

Na właśnie, tak już teraz będzie…

Odpowiedz

Lech Wrzesień 30, 2013 o 19:04

A przy wydawaniu nowego tytułu wykonawczego w zamian utraconego? 🙂

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Wrzesień 30, 2013 o 19:55

Lech, też, bo klauzulę też się nadaje.

Odpowiedz

Novum Październik 15, 2013 o 15:33

A co zrobić w sytuacji gdy we wniosku nie podano numeru PESEL dłużnika, a Sąd nie zauważył tego i nie wezwał do uzupełnienia braków poprzez podanie numeru PESEL i wydał klauzulę bez numeru PESEL.
Czy można złożyć kolejny wniosek o nadanie klauzuli czy wnieść zażalenie?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Październik 15, 2013 o 15:59

Novum, jeżeli jesteś wierzycielem, to chyba nie Twój problem…. A więc nie martw się.

Odpowiedz

Michał Grudzień 2, 2013 o 23:38

Sugeruję złożenie wniosku o sprostowanie orzeczenia – uzupełnienie o PESEL, ponieważ spotkałem się z sytuacjami, gdy komornicy odmawiali uznania takich klauzul, a tym samym odmawiali prowadzenia egzekucji.

Odpowiedz

Novum Październik 15, 2013 o 16:50

NO tak, ale pewnie komornik zwróci tytuł

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Październik 15, 2013 o 16:53

Poczekamy, zobaczymy…

Odpowiedz

Karol Październik 20, 2013 o 10:15

Komornik wezwał mnie o uzupełnienie wniosku poprzez dołączenie tytułu wykonawczego wraz z nr PESEL. Zwróciłem się do sądu o uzupełnienie tytułu (nie minęło 2 tyg). Czekam na stanowisko Sądu. Zobaczymy co na to sąd.

Odpowiedz

Marcin Październik 28, 2013 o 14:49

Klauzula wykonalności nadana w październiku br. nie zawiera nr KRS dłużnika (sp. z o. o.). W tej sytuacji żalimy postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności czy wnosimy skargę na czynności komornika?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Październik 28, 2013 o 15:06

Marcin, rozumiem, że egzekucja już się toczy?

Odpowiedz

Marcin Październik 28, 2013 o 15:08

Tak, egzekucja już się toczy.

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Październik 28, 2013 o 15:11

To oznacza, że jesteś dłużnikiem. A ja konsekwentnie na tym blogu nie zajmuję się sytuacją prawną dłużników, szczególnie w toczących się postępowaniach. Szczegóły w zakładce O blogu.

Odpowiedz

Janek C Październik 29, 2013 o 11:59

Już mam problem praktyczny z nowelizacją brzmienia klauzuli:

Wniosek o nadanie klauzuli został złożony we wrześniu, a Sąd nadał w październiku klauzulę według starego brzmienia. Niestety komornik zwrócił opatrzony taką klauzulą tytuł egzekucyjny, ponieważ klauzula nie zawierała danych wierzyciela oraz dłużnika.

Co robić? Skarga na komornika, czy też nie kopać się z koniem i wnosić do Sądu o: sprostowanie oczywistej pomyłki? Nadanie nowej klauzuli?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Październik 29, 2013 o 12:19

Janek, tak jak napisałem: Co więcej, liczyć będzie się chwila wydania przez sąd postanowienia, a nie dzień złożenia wniosku. Musisz więc wystąpić o uzupełnienie, ale na to był tylko dwa tygodnie… Jeżeli jest już po tym terminie to spróbuj sprostowanie.

Odpowiedz

Janek C Październik 31, 2013 o 15:56

Dostałem odpowiedź z Sądu: „jeżeli sąd nie wpisał tych danych o których Pan pisze to proszę odesłać ten tytuł z wnioskiem o wydanie prawidłowego”.

Nieco przeraża mnie bezstroska i nieokreśloność środka prawnego, który niby mam złożyć. Poczytałem, że błędy z okresu poprzedniej zmiany klauzul poprawiało się sprostowaniami i sam też pójdę w tę stronę. W końcu to tylko kwestia uzupełnienia klauzuli o PESEL/NIP/KRS.

Odpowiedz

Monika Październik 29, 2013 o 14:38

Witam, chciałabym wiedzieć jak to jest z tą opłatą za nadanie klauzuli wykonalności. W moim przekonaniu kilka lat temu opłata została ujednolicona i określona na 50 PLN bez względu na ilość stron, zaś Karol pisze w swoim poradniku, że jest to 6 PLN za stronę … Czy mogę prosić o wyjaśnienie?
Monika

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Październik 29, 2013 o 14:46

Monika, cóż począć, prawo się zmienia (nawet za często), nie warto polegać na tym co przed laty…. Ustawa nie przewiduje obowiązku uiszczania opłaty sądowej od klasycznego wniosku o nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub nakazowi zapłaty, a więc od typowego sposobu wydawania tytułu wykonawczego. I to wynika z uważnej lektury mojego bloga. Natomiast 6 zł płaci się stronę dokumentu, jeżeli sąd musi „wyprodukować” tytuł.

Odpowiedz

Michał Grudzień 2, 2013 o 21:18

Witam.
Prowadzi Pan bardzo interesujący i co ważne, bardzo pomocny blog. Kierując się znalezionymi tutaj wskazówkami napisałem wniosek o nadanie klauzuli wykonalności i przebrnąłem częściowo przez ten dosyć skomplikowany temat. Ale znowu pojawiają się nowe wątpliwości.
Otrzymałem na dniach z sądu odpis wyroku z klauzulą wykonalności – bez wpisanych PESELU / NIPu. Czy powinienem to sprostować?
I kolejna rzecz związana z tą samą sprawą. Czy mogę skan tego wyroku wraz z klauzulą wykonalności wysłać dłużnikowi pocztą e-mail informując, że jeśli nie zapłaci do wyznaczonego terminu to skieruję sprawę do komornika. Pytam bo nie wiem czy takie działanie jest prawidłowe no i nie chciałbym aby dłużnik zarzucił mi np. brak ochrony jego danych osobowych lub coś w tej materii poprzez wysyłanie takiego dokumentu pocztą elektroniczną. Czy mogę tak zrobić? Czy jest to działanie dopuszczalne.
pozdrawiam Michał

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Grudzień 3, 2013 o 11:51

Tak, wystąp o sprostowanie, bo komornik nie zacznie egzekucji. I spokojnie możesz wysłać kopię wyroku z klauzulą i wezwaniem do zapłaty.

Odpowiedz

Michał Grudzień 3, 2013 o 12:58

Dziękuję za szybką odpowiedź.
A czy to wezwanie do zapłaty ma przybrać postać oficjalnego pisma?
Chcę bowiem wysłać skan wyroku i klauzuli mailem, a w treści maila napisać, że brak płatności w określonym terminie spowoduje skierowanie sprawy do komornika. Liczę że to zmobilizuje dłużnika.
Potrzebne jest zatem jeszcze oddzielne wezwanie?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Grudzień 3, 2013 o 12:59

Może być skan, nie ma to znaczenia. Jeżeli jednak będziesz chciał zrobić wyjawienie majątku to musi być polecony – szczegóły w poradniku.

Odpowiedz

Tomasz Górski Grudzień 19, 2013 o 12:33

Czy wysyłając wnioski o nadanie klauzuli wykonalności mam podawać nr PESEL pozwanych (dłużników) jeżeli pozwy wysłałem przed wprowadzeniem nowelizacji?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Grudzień 19, 2013 o 12:52

Tak

Odpowiedz

Paulina Grudzień 30, 2013 o 16:48

Proszę o odpowiedź co zrobić w sytuacji, gdy Sąd podał dane dłużnika i wierzyciela na Postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalności a nie umieścił ich w treści klauzuli

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Grudzień 30, 2013 o 17:06

Wystąpić o uzupełnienie.

Odpowiedz

Michał Grudzień 30, 2013 o 21:50

Z moich przygód wynika, że Sądy nie mają pieczątek o nowej treści klauzuli, dlatego właśnie PESEL/KRS podają w formie postanowienia. Wniosek o uzupełnienie nic nie da bo Sąd fizycznie nie posiada narzędzi do jego spełnienia. Do komornika składam wtedy tytuł wykonawczy oraz przedmiotowe postanowienie.

Odpowiedz

Tomasz Górski Styczeń 7, 2014 o 12:32

1. Jeżeli nie mam numeru PESEL dłużnika, a tym bardziej jego numeru NIP, to mogę we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności podać np. datę urodzenia?
2. Od pewnego czasu Sądy „zalewają” mnie korespondencją o nadesłanie nru PESEL pozwanego [wysyłam wnioski o nadanie KW] niekiedy nazywając to jako „wezwanie do uzupełnienia braków formalnych”. Istotniejszą sprawą jest to, że wnioski o KW dotyczą pozwów wysyłanych przed wprowadzeniem nowelizacji, więc nie było „obowiązku” podawania nru PESEL; i powrót do pkt. 1. Co mam robić w tych sytuacjach?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Styczeń 7, 2014 o 12:39

Pisałem już o tym: bez PESEL ani rusz, także w starych sprawach. Trzeba się więc spiąć i te dane ustalić. Nie ma innej opcji.

Odpowiedz

Antoni N. Styczeń 8, 2014 o 10:58

Z tymi „starymi” sprawami to jest kłopot. Mam kilka tytułów wykonawczych po bezskutecznej egzekucji, wydanych w latach 2009-2010. Mam wiedzę, że jeden z dłużników zarabia obecnie nieźle, złożyłem zatem ponownie wniosek egzekucyjny i komornik wezwał mnie do złożenia tytułu zgodnego z obecnym brzmieniem Rozporządzenia 😉 Na uzupełnienie termin dawno minął, sprostowanie z kolei wydaje mi się trochę mało uzasadnione w takiej sytuacji…

Odpowiedz

Tomasz Górski Styczeń 9, 2014 o 13:33

Pismo od pewnego mecenasa, może się przydać:

W odpowiedzi na wezwanie z dnia, w sprawie podania nr PESEL pozwanego informuję, iż powyższe wezwanie nie znajduje podstawy w treści obowiązujących przepisów prawnych. Przede wszystkim konieczność wskazywanie numeru PESEL pozwanego dotyczy jedynie elektronicznego postępowania upominawczego uregulowanego w art. 505^28 – 505^37 k.p.c. Dodatkowo należy podnieść, iż postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności odnosi się do sprawy wszczętej przed wejściem w życie nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego dokonanej ustawą z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 654), która wprowadziła wymóg oznaczenia numeru PESEL pozwanego w postępowaniu upominawczym.

– poniższy fr. stosuje się , gdy zdaniem Sądu PESEL jest nieprawidłowy, a po spr. w Ewid. Ludn. podtrzymują, że jest prawidłowy:

[Jednocześnie wskazuję, iż we wnioskach, w których podany został nr PESEL (dotyczy spraw złożonych po 01.07.2013 r.) prawidłowość numeru PESEL potwierdzona została w bazie ewidencji ludności we właściwych gminach, prowadzących ewidencję PESEL
Wobec powyższego proszę o nadanie biegu wnioskowi o nadanie klauzuli wykonalności w przedmiotowej sprawie.

Odpowiedz

Lech Styczeń 9, 2014 o 13:42

Może się komuś przyda, na pewno nie jest to odpowiedź na temat poruszony przez @Antoniego 😉

Odpowiedz

Tomasz Kwiecień 4, 2014 o 20:12

odnalazłem tytuł wykonawczy z klauzulą wykonalności z 2004r
komornik zna dłużnika bo prowadził już wobec niego postępowanie egzekucyjne
Pytanie?
Czy muszę uzupełnić nadaną w 2004r klauzulę wykonalności o pesel dłużnika?
Jeśli tak to jaka jest podstawa prawna?
Jeśli nie to jaka jest podstawa prawna?

Odpowiedz

Michał Kwiecień 4, 2014 o 21:40

Przepraszam, jeśli mogę się wydać niesympatyczny ale to jest bezczelność… Odpowiedź na Pana pytanie jest w treści głównego posta autora bloga, pod którym wszyscy teraz komentujemy.

Odpowiedz

Tomasz Kwiecień 5, 2014 o 19:23

To nie jest bezczelność .
W Sądzie Wydział , który nadał klauzulę, Twierdzi że mam prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności ,i mogę prowadzić egzekucję –
komornik wymaga uzupełnienia klauzuli wykonalności o pesel dłużnika
kto ma racje ?

Odpowiedz

Michał Kwiecień 5, 2014 o 19:29

Wszyscy mają rację. Ma pan prawomocny wyrok z klauzulą wykonalności i może Pan prowadzić egzekucję POD WARUNKIEM, że uzupełni Pan klauzulę wykonalności o PESEL wierzyciela i dłużnika.

Było to w treści głównego posta:
„Rozporządzenie wchodzi w życie 14 sierpnia i dotyczyć będzie wszystkich klauzul wykonalności i na wszystkich dokumentach (wyrokach czy nakazach), choćby były nie wiem jak stare, z zwłaszcza pochodziły sprzed nowelizacji.”

Proszę nie marnować czasu na dyskusję z sądem ani komornikiem, ani nie rzucać w nich podstawami prawnymi bo to jak kopanie się z koniem, tylko uzupełnić treść klauzuli o PESELe.

Odpowiedz

Tomasz Kwiecień 5, 2014 o 21:54

Tak postąpię
podaję podstawę potwierdzenia tej sytuacji
sygn.akt VI Gz 321/13
oraz sygn.akt II CZ 3/13- dotyczy charakteru pisma procesowego

Odpowiedz

ekartki urodzinowe Lipiec 25, 2014 o 20:05

Znakomita strona. Pozdrawiam !

Odpowiedz

e.wBlom Listopad 4, 2014 o 21:23

Dziękuję , że tak przejrzyście uświadamia Pan Ludzi.
EW

Odpowiedz

Tomek Styczeń 3, 2015 o 21:54

Dobry wieczór. Mam pytanie praktyczne. Dostałem klauzulę bez numeru KRS przeciwnika. Czy wnioskując o uzupełnienie klauzuli mam odesłać tą bez KRS, czy też złożyć sam wniosek i do pierwotnej klauzuli dołączyć postanowienie o uzupełnieniu i w takiej formie udać się do komornika. Pytam, ponieważ boję się że zostanę z postanowieniem bez klauzuli, gdybym odesłał tą starą a Sąd nie wystawił nowej, poprawionej.

Odpowiedz

Karolina Rokicka Styczeń 15, 2015 o 17:17

Tomek,
do wniosku o uzupełnienie klauzuli załączasz orzeczenie, na którym jest klauzula bez numeru KRS. Nie musisz się obawiać, że zostaniesz bez orzeczenia, sąd je z całą pewnością zwróci odpowiednio uzupełnione.
Rozumiem, że sprawa została wszczęta po 7 lipca 2013r.? Bo jeśli przed, to obowiązek podania numeru PESEL/NIP w klauzuli nie obowiązuje.

Odpowiedz

Mariusz Kwiecień 24, 2015 o 19:18

Czy składając wniosek o nadanie klauzuli wykonalności trzeba przekazywać do sądu oryginał decyzji (jako tytuł wykonawczy) czy wystarczy kopia takowej decyzji? I czy można zwolnic się od kosztów egzekuzji komorniczej? (zaliczki)

Odpowiedz

Monika Grudzień 4, 2015 o 12:18

Witam,
Chciałabym wiedzieć czy duplikat zmienia termin płatności należności wynikającej z oryginału faktury? Krótko mówiąc, czy duplikat ma wpływ na termin płatności?

Odpowiedz

Karol Sienkiewicz Grudzień 4, 2015 o 12:26

Monika, nie zmienia.

Odpowiedz

Monika Grudzień 28, 2015 o 12:06

Witam, mam pytanie jak ustalić czy pełnoletnie dziecko (21 lat), na które pobierane są alimenty nadal uczęszcza do szkoły? Zachodzi podejrzenie, że dziecko od dawna nie pobiera nauki zaś alimenty są wyłudzane.

Odpowiedz

Maria Październik 23, 2016 o 15:15

Szanowny Panie Mecenasie
mam bardzo ważne pytanie, otóż

1) w postanowieniu o stwierdzenia nabycia spadku mam ograniczoną odpowiedzialność gdyż byłam małoletnią w dniu nabycia spadku (2010 r.). z dobrodziejstwem inwentarza
2) Po tym wierzyciel wierzyciel pozwał małoletnich o zapłatę długu spadkodawca (dziadka) 2015 r. w wyroku mam również ograniczoną odpowiedzialność do wysokości czynnej schedy spadkowej.
3) Następnie Sąd nadał klauzulę wykonalności z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności,
4) następnie wierzyciel sprzedał dług a sąd nadał nową klauzulę bez zastrzeżenia o ograniczonej odpowiedzialności
5)złożyła wniosek o spis z inwentarza a komornik zajął mi konto dziś jestem pełnoletnia.
Co mam zrobić czy muszę wnieść o sprostowanie postanowienia o nadaniu klauzuli?
Co można zrobić jeszcze?

Odpowiedz

Łukasz Styczeń 3, 2017 o 15:00

W treści pozwu oraz w klauzuli wykonalności wskazano błędny PESEL (1 cyfra za dużo), teraz komornik wzywa do sprostowania tytułu wykonawczego ?? Czy w takiej sytuacji wystąpić należy o sprostowanie tytułu wykonawczego o wpisanie prawidłowego numeru PESEL ?

Odpowiedz

Wojciech Styczeń 3, 2017 o 16:12

Łukasz, oczywiście możesz złożyć wniosek o sprostowanie postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności poprzez wpisanie w treści klauzuli prawidłowego nr PESEL wierzyciela. W treści wniosku podaj ten prawidłowy numer.

Odpowiedz

Łukasz Styczeń 3, 2017 o 15:01

Chodzi o błędny pesel wierzyciela.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

{ 1 trackback }

Poprzedni wpis:

Następny wpis: